Vytlačiť

Zámer: Na konkrétnych architektonických riešeniach a firemných realizáciách zo Slovenska ako aj blízkeho i vzdialeného zahraničia prezentovať prednosti využitia dreva v modernom staviteľstve vo výstavbe viacpodlažných budov. Osloviť predovšetkým architektov, projektantov, realizátorov a spracovateľov dreva s témami, ktoré im pomôžu zorientovať sa v problematike. Priestor dostanú aj akade- mici s prvkami inovácií v branži. Zabezpečíme prednášku špičkových architektov a projektantov z kancelárie EQUILIBRIUM Consulting Inc, Vancouver (Kanada) a z tímu HoHo Wien z Rakúska k téme modernej architektúry výškových stavieb v Kanade, USA a v Rakúsku.

Pre predstaviteľov ZMOS ponúkneme prezentácie možnosti riešení využitia dreva vo výstavbe sociálnych bytov a verejných budov s takmer nulovou spotrebou energie v obciach na Slovensku. Pozornosť chceme venovať požiarnej bezpečnosti stavieb, najmä v sú- vislosti s využitím dreva vo väzbe na aktualizáciu STN 92 0201-2.