Vytlačiť

sprava registratury

 

 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odborná správa dokumentov nie je zrušená. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra (t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami) zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Seminár je určený:

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov, archívu organizácie. Osoby zodpovedné za tvorbu interných noriem a zabezpečenie správy registratúry.

Cieľ seminára:

Pripraviť kvalifikovaných zamestnancov pre správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov a pre prácu v archíve organizácie. Získať všetky potrebné informácie o zákonom ustanovených povinnostiach zabezpečovať správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty.

Odborný program:

Účastnícky poplatok 320,00€ + 20% DPH, t.j. cena spolu 384,00€

Absolventi kurzu dostanú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s platnosťou na celom území SR.

Ďalšie informácie ako aj prihlášku nájdete v priloženom dokumente: