Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] Rozpočtovanie v Stavebníctve RvS 2024

OG 1200x628 ssw konferencia stu

Pozývame vás na konferenciu Rozpočtovanie v Stavebníctve RvS 2024, konanej na pôde Stavebnej fakulty v Bratislave, ktorá sa uskutoční 6. 2. 2024. Záštitu nad konferenciou prijal Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Prezident zväzu, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., vystúpi hneď v úvode konferencie. 

Zaujímate sa o rozpočtovanie alebo obsah ceny výstavby, prípadne čo je rozpočet alebo výkaz výmer, z čoho pozostáva a akú má podrobnosť a štruktúru? Ako sú myslené a cielené vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie alebo Slovenskej komory stavebných inžinierov vo vzťahu k výkazom výmer? Čo nás čaká v BIM prostredí a ako je to s ním v súčasnosti? Budú niekedy rozpočtári autorizovanou osobou so zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone činnosti?

Toto aj iné otázky budú predmetom širokej diskusie problematiky s rozpočtovaním a určovaním ceny výstavby na konferencii, ktorú nájdete na: https://new.kros.sk/rozpoctovanie-v-stavebnictve-2024/

Členovia ZSPS majú možnosť uplatniť si 50% zľavu z vložného.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline