Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
1. StavEdu workshop

stavedu theme

Učebné ciele ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách

19. novembra 2014 10:00 - 15:00 hod

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) Tomášikova 4, Bratislava

Prosím registrujte sa do 7. novembra 2014

Online registrácia 

Vážení členovia ZSPS,

Pozývame Vás na prvý workshop organizovaný v rámci projektu StavEdu. Tento projekt vybuduje národný systém ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách pre potreby kvalitného zabudovania nových materiálov a využitie pokročilých technológií v budovách s cieľom zvyšovania energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

C i e ľ o m  t o h t o  w o r k s h o p u  j e  v y š p e c i fi k o v a ť  u č e b n é  c i e l e vzdelávacích programov, t. j. zručnosti a znalosti, ktoré tieto programy budú rozvíjať.

Dodávatelia technológií a materiálov ma j ú  mo ž n o s ť  p r i p o j i ť s a k vytváranému systému a môžu aj aktívne pôsobiť v úlohe školiteľov. Týmto môžu zabezpečiť, že ich zákazníci budú nielen informovaní o nových technológiách a materiáloch, ale aj budú pripravení na ich zvládnutie v dennej praxi na stavbách.  Dodávatelia prác na stavbách môžu prostredníctvom tohto systému docieliť, aby školenie a preškolovanie remeselníkov a pracovníkov na stavbách zabezpečovalo získanie potrebných zručností a znalostí.

Na uvedenom workshope sa zároveň dozviete o našich plánoch definovať p o d p o r n é  m e c h a n i z m y  n a financovanie ďalšieho vzdelávania ako aj nástroje na podporu dopytu po  i n t e l i g e n t n ý c h  e n e rg e t i c k ý c h riešeniach v budovách s cieľom oživiť a zvýšiť dynamiku rastu výstavby budov s vysokou energetickou hospodárnosťou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

za hostiteľskú organizáciu

JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, riaditeľka NÚCŽV

za organizaciu koordinujúcu projekt

Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS 1. StavEdu workshop

Program

10:00 - 10:10 Otvorenie

10:10 - 10:30 Projekt StavEdu - ciele a časový plán

10:30 - 11:30 Definovanie technologického rámca pre jednotlivé skupiny remesiel a profesií

11:30 - 11:45 Sekcia 1: zručnosti - Definovanie cieľových zručností pre vzdelávanie, Sekcia 2: znalosti - Definovanie cieľových znalostí pre vzdelávanie

13:15 - 13:45 Prestávka na obed

13:45 - 14:15 Závery práce v skupinách

14:15 - 14:45 Možnosti ďalšej spolupráce v rámci projektu, vrátane podporných nástrojov

14:45 - 15:00 Záver workshopu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline