06/2012 Hangár VIP HANDLING, novostavba, Bratislava

novostavba, Bratislava, Letisko M. R. Štefánika

Autor architektonického riešenia: Ing. Miroslav Kubiš
Projektant architektonickej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s.
Projektant stavebnej časti: Ing. Miroslav Kubiš
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP Bratislava spol. s r. o. – oblasť Trenčín
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Holubica
Stavebník: VIP Handling, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Hoffmann
Investičné náklady bez DPH: 9,600 mil. €

Stavba hangáru, s triezvou tvarovou a konštrukčnou koncepciou, je v mnohých ohľadoch výnimočná a na Slovensku jediná svojho druhu.

Celkový návrh stavby musel striktne rešpektovať účel stavby, jednoduchosť konštrukčného a materiálového riešenia, extrémne krátku lehotu výstavby počas prevádzky letiska, limitovaný rozpočtový náklad, ochranné pásma vzletových a pristávacích rovín, zaťaženosť územia existujúcimi inžinierskymi sieťami.

Dimenzovanie tejto stavby bolo náročné z hľadiska pôdorysných a výškových rozmerov, poveternostných vplyvov, požiarnej ochrany, množstva predpisov a noriem z oblasti leteckého priemyslu, ale tiež z hľadiska zabezpečenia pohody pre pracovníkov, robiacich údržbu lietadiel.

Stavba svojim vzhľadom, funkčnosťou, eleganciou a komfortom interiéru prispeje k získaniu dôvery potenciálnych zákazníkov, vhodne zapadá do súboru stavieb Letiska a stane sa všeobecne prospešnou.

Hangár je halovou konštrukciou pôdorysných rozmerov 50,0 x 150,0 m. Jeho stabilitu zabezpečuje nosný systém prefabrikovaných železobetónových stĺpov votknutých cez pätky do pilót a sústava oceľových väzníkov strešnej konštrukcie – náročný statický výpočet samotnej oceľovej nosnej konštrukcie realizovaný na modeli so zavedenými reálnymi tuhosťami podporujúcej železobetónovej konštrukcie. Popri bežnom statickom výpočte, bol riešený aj dynamický výpočet pre určenie vlastných frekvencií a tvarov kmitania pri hmotách podľa mimoriadnej seizmickej kombinácie zaťaženia. Obalové konštrukcie - ľahký obvodový plášť s požiarnou odolnosťou 30 minút a strešný plášť z veľkorozponových prvkov systému DOMICO-Element a strešných svetlíkov, zabezpečujúcich počas dňa korektný pracovný priestor bez umelého osvetlenia. Priečny profil hangáru kopíruje hranice nevyhnutného pracovného priestoru nad limitným lietadlom počas jeho parkovania vo vnútri.

Podlaha hangáru - priemyselná, betónová, bezprašná so spádom do líniového žľabu. Systém žľabov je zaústený cez odlučovače ropných látok do dažďovej kanalizácie.

Každý z troch prevádzkových nadštandardne vybavených priestorov umožní vstup limitného lietadla B 737-900.

Neoddeliteľnou súčasťou prevádzky je vonkajšia betónová manipulačná plocha slúžiaca ako stojanka o rozlohe 9.200 m2 a postranné plochy pre parkovanie motorových vozidiel.

Foto: Juraj Bartoš

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie