Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
09/2014 Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce

Foto: Ing. Gabriel Šuranyi

HLASUJ CV2014 MEDIAInštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce, Kompresorová stanica KS 03, novostavba, Veľké Zlievce

Autor architektonického riešenia: Ing. Peter Homza 
Projektant architektonickej časti: GasOil engineering, a .s. 
Projektant technologickej časti: Ing. Peter Homza 
Hlavný zhotoviteľ: Združenie ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. a PSJ Hydrotranzit, a. s., líder združenia ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Gabriel Šuranyi
Stavebník: eustream, a. s. 
Dozorná činnosť: Ing. Radomír Hlavenka 
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady bez DPH: 25,6 mil. € 
Lehota výstavby: 09/2011 – 06/2013

Táto inžinierska stavba sa realizovala za účelom zefektívnenia prevádzky a inovácie dožívajúcich strojných zariadení na kompresorovej stanici KS 03 Veľké Zlievce. Existujúca sa rozšírila o dva nové kompresory R1 a R2 s pohonom plynovou turbínou. Nové turbokompresorové zariadenie pracovalo paralelne s existujúcou kompresorovou stanicou a po jeho úplnom dobudovaní nahradilo najstaršie časti pôvodnej. Stavba je navrhnutá podľa vysokých štandardov spoločnosti eustream, a. s., reprezentujúcou špičku v tranzite plynu na území Slovenskej republiky. Je to komplexná technologická stavba, jedna z najmodernejších v oblasti tranzitu plynu. Inštaláciou dvoch nových turboagregátov sa dosiahlo zvýšenie efektívnosti prepravy na KS 03. Turbosústrojenstvo je tandemové - dva kompresory sú poháňané jednou spaľovacou turbínou. Zapojenie kompresorov umožňuje paralelnú aj sériovú prevádzku. Na dopravu zemného plynu sa použilo najlepšie turbosústrojenstvo, dostupné v súčasnosti v tomto odbore. Svetové špičky - spaľovacia turbína s jednoduchým obehom, spaľovacia komora typu DLE s nízkym obsahom NOX a CO, turbokompresory s danými parametrami (účinnosť, suché upchávky). Aj potrubné materiály X 70 patria k európskej špičke a svetovému štandardu. U nás je ale ich použitie tiež výnimočné. Kompletnú dodávku riadiaceho systému turbosústrojenstva vrátane programového vybavenia, oživenia a uvedenia do prevádzky zabezpečil dodávateľ stroja Rolls Royce. Výstavbu nového turbokompresorového zariadenia – dvoch kompresorov R1 a R2 s pohonom plynovou turbínou – možno preto charakterizovať aj ako modernizáciu. Až do vybudovania tohto zariadenia ale muselo byť existujúce zariadenie KS v prevádzke a zabezpečovať plnú prepravnú kapacitu stanice. Vzhľadom na to nebolo možné osadiť nové turbokompresory v existujúcom areáli a pôvodná KS sa musela rozšíriť. Umiestnením stavby vedľa existujúceho areálu sa, okrem iného, sledovala najmä minimalizácia nárokov na prepravu surovín, materiálov a technológie súvisiace s výstavbou a prevádzkou, ako aj funkčná a účelová nadväznosť na súčasnú technológiu, objekty stavby a inžinierske siete. Po realizácii stavby vznikol rozšírený areál, spoločný pre celú kompresorovú stanicu. V budúcnosti uvažuje investor s využitím odpadného tepla spalín z turbín, preto sa spalinové trakty spaľovacích turbín upravili na možné doplnenia o spalinové kotle na využitie odpadného tepla spalín. V areáli ITT sa ponechalo miesto aj na strojovňu paroplynového cyklu. V priestore stavby sú aj plochy na rozšírenie filtrácie a prípadné dobudovanie chladičov plynu.

Stavebno-konštrukčné riešenie - Nosným prvkom týchto stavebných nadzemných objektov je železobetónový skelet opláštený stenovými a strešnými sendvičovými panelmi s výplňou minerálnou vlnou. Podzemné konštrukcie všetkých stavebných objektov sú betónové. Vzhľadom na zložité geologické pomery sa stavba realizovala hĺbkovým zakladaním vŕtanými pilótami, keďže vibračné metódy neboli vhodné vzhľadom na blízkosť existujúcej prevádzky KS 03.

S touto z rôznych hľadísk vysoko stavebno-technicky a technológiou náročnou inžinierskou stavbou sa úspešne popasoval jej hlavný zhotoviteľ a odovzdal realizovanú stavebnú časť stavby okrem vysokej kvality stavebných prác aj s dodržiavaním množstva termínov pre postupnú montáž zložitej technicky náročnej technológie.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline