Vyhlásenie súťaže STAVBA ROKA 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska,       

Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,      

Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú 

25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže
STAVBA ROKA 2019.

 

Poslanie súťaže

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako  súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

Hodnotenie stavieb

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie. Porota spoločne vykoná obhliadku každej stavby, ktorá podľa technickej dokumentácie. Porota hodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela.

Ceny

Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom  STAVBA ROKA. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii „Inžinierske stavby“. Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos.

Ceny vyhlasovateľov  súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám,  ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže:

  • Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva,
  • Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska,
  • Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie,
  • Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby,
  • Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby,
  • Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby,
  • Cena za  nápaditý architektonický koncept,
  • Cena bytový/rodinný dom roka.

—————————————————————————————–

V 25. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 11. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2019. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2018 do 30. novembra 2019.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2019.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 25. 3. 2020 v Incheba EXPO ARENE v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2019.

Všetky potrebné dokumenty nájdete tu

Tlačová správa o vyhlásení súťaže.

 

Prevzaté z www.stavbaroka.eu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie