Vytlačiť

9. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 sa uskutočnilo dňa 23. (utorok) mája 2017 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30.04.2017
  5. Informácia o členskej základni
  6. Rozpracovanie hlavných úloh ZSPS na rok 2017
  7. Informácia o hlasovaní per rollam k materiálom, ktoré boli predložené na 8. zasadnutie Prezídia ZSPS
  8. Rôzne