Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

19. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 20. (streda) júna 2018 o 14:00 hod.

v zasadačke ZSPS

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 5. 2018

5. Informácia o členskej základni

6 Návrh na riešenie zastúpenia malých podnikateľov v Prezídiu ZSPS

7. Návrh mediálnych aktivít ZSPS na 2. polrok 2018

8. Rôzne