Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

32. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

29. (streda) januára 2020 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu

  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.12.2019

  5. Informácia o členskej základni

  6. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2020

  7. Návrh organizačného a odborného zabezpečenia Krajských nominačných konferencií ZSPS 2020

  8. Návrh kalendárneho plánu ZSPS na rok 2020

  9. Rôzne