Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

34. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

01. (streda) apríla 2020 o 13:00 hod. videokonferenčným spôsobom.

 

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu

  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS

  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

  4. Stav plnenia rozpočtu k  29. 2. 2020

  5. Informácia o členskej základni

  6. Návrh na schválenie členov odbornej Komisie ZSPS pre verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie

  7. Rôzne