Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

37. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

17. (streda) júna 2020 o 13:00 hod. videokonferenčným spôsobom.

 

PROGRAM ZASADNUTIA

I - Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I - 1.   Vývoj stavebníctva SR

I - 2.   Plán obnovy EÚ (EU Recovery Plan) a pozícia SR

I - 3.   Investície pre stavebníctvo v SR:

I - 3. 1.   Národný investičný plán

I - 3. 2.   Investície do infraštruktúry

I - 3. 3.   Regionálne investície

I - 4.    Nové stavebné predpisy (zákon o územnom plánovaní, zákon o výstavbe) a certifikácia zhotoviteľov vyhradených stavieb

I - 5.    Vzdelávanie a zamestnanosť v stavebníctve:

I - 5. 1.   Priebežná informácia o projekte Sektorovo riadené inovácie – Stratégia rozvoja ľudských zdrojov pre Stavebníctvo

I - 5. 2.   Priebežná informácia o projekte Craftedu

I - 5. 3.   Príprava projektu rekvalifikácie pre stavebníctvo

I - 5. 4.   Konferencia Fórum slovenského stavebníctva

I - 6.   Stavba roka 2019

I - 7.   Výber členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie

 

II - Vnútrozväzové témy

II - 1.  Aktivity prezidenta a Úradu ZSPS

II - 2.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

II - 3.  Stav plnenia rozpočtu k  31. 5. 2020

II - 4.  Informácia o členskej základni

II - 5.  Návrh zmien a doplnenia Stanov ZSPS – 2. prerokovanie

II - 6.  Informácia o hlasovaní per rollam

 

III - Rôzne

III - 1. Nominovanie zástupcu ZSPS do Komisie pre dopravu a výstavbu NR SR