Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

38. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

15. (streda) júla 2020 o 09:00 hod. kombinovaným spôsobom.

 

PROGRAM ZASADNUTIA

I. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA A AKTIVITY ZSPS

 1. Aktivity prezidenta ZSPS
 2. Publikácia vyjadrení zástupcov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
 3. Rokovanie Komisie ZSPS pre verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie
 4. Rokovanie Komisie ZSPS pre podmienky zhotovovania stavieb
 5. Mimoriadne rokovanie odvetvovej tripartity Ministerstva dopravy a výstavby
  SR za oblasť výstavby, bytovej politiky a mestského rozvoja
 6. Zasadnutie Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného
  vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR
 7. Konferencia INOVÁCIE V ARCHITEKTÚRE A V STAVEBNÍCTVE a Fórum
  slovenského stavebníctva
 8. Stretnutie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska so Slovenským
  živnostenským zväzom za účasti tajomníka Sektorovej rady pre stavebníctvo,
  geodéziu a kartografiu
 9. Informácia o administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od
  posledného reportovaného obdobia

II. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

 1. II / 1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 2. II / 2. Stav plnenia rozpočtu k 30. 6. 2020
 3. II / 3. Informácia o členskej základni

III. RÔZNE

 1. Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS