Vytlačiť

PROGRAM

3. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

20. (streda) januára 2021 o 13:00 hod.

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÁ TÉMA

I/1. Pripomienky ZSPS k novelám zákona o verejnom obstarávaní

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1.  Ústne informácie o:

II/2.  Aktivity prezidenta

II/3.  PR aktivity ZSPS - prevzatie vydávania Stavebných novín

II/4.  Príprava EU projektov

II/5.  Rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

II/6.  Prvé rokovanie Dozornej rady ZSPS

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2. Stav plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020

III/3. Informácia o členskej základni ZSPS

III/4. Zameranie Odbornej komisie ZSPS pre inovácie a digitalizáciu stavebníctva

III/5. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

III/6. Novelizácia interných predpisov ZSPS – I. časť

 

IV. Rôzne

IV/1.  Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

IV/2  Informácia o organizačných zmenách na Ministerstve dopravy a výstavby SR