Vytlačiť

PROGRAM

5. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

17. marca (streda) 2021 o 13:00 hod.

 

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÁ TÉMA

Plán obnovy SR – podklady do diskusie

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS  

II/2. Stanovisko ZSPS k návrhu Návrhu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní obsiahnutým v zákone o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní (LP/2020/624)

II/3. Regionálna rada partnerstva IÚS v KSK

II/4. Príprava konferencií s partnermi

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2. Stav plnenia rozpočtu k  28. 2. 2021

III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 9. 3. 2021

III/4. Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok ZSPS k 31. 12. 2020

III/5. Účtovná závierka ZSPS k 31. 12. 2020

III/6. Redakčná rada Stavebných novín

III/7. Novelizácia interných predpisov ZSPS – III. časť

 

IV. Rôzne

IV/1.   Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

IV/2.  46. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

IV/3.  Spolupráca ZSPS pri organizovaní seminárov so spoločnosťou PlanRadar