Vytlačiť

PROGRAM

9. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

22. (streda) septembra 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I/1.   Návrh zákona o výstavbe

I/2.    Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb

I/3.    Nárast cien stavebných materiálov

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1.   Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS   

II/2.   Rokovanie Pracovnej skupiny pre koordináciu odborného vzdelávania a prípravy v rezorte dopravy a výstavby

II/3.   Informácia Martina Zákopčana o priebehu prvom organizovanom stretnutí pracovnej skupiny na Štátnom fonde rozvoja bývania

II/4.   Spojené rokovanie odvetvovej tripartity Ministerstva dopravy a výstavby SR za oblasť bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja a oblasť výstavby

II/5.   Rokovania prezidenta a Úradu ZSPS s predstaviteľmi predkladateľa nového zákona o výstavbe a Ministerstva dopravy a výstavby SR

II/6.   Ustanovujúce zasadnutie Rady školy SOŠ technológií a remesiel v Bratislave

II/7.   Zrealizované školenie a webinár v mesiaci jún

II/8.   Rokovanie DR a VZ Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

II/9.   Pripomienky ZSPS k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030

II/10. Fórum slovenského stavebníctva 20. 10. 2021

III. Vnútrozväzové témy

III/1   Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2   Stav plnenia rozpočtu k 31.8.2021

III/3   Informácia o členskej základni ZSPS k 10. 9. 2021

III/4   Návrhy materiálov na rokovanie 36. VZ ZSPS konaného dňa 20. 10. 2021

III/5  Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia