Vytlačiť

PROGRAM

15. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

25. máj 2022 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY

I/1. Diskusia k novým stavebným právnych predpisov schválených na 65. schôdzi NR SR dňa 27. apríla 2022
I/2. Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/3. Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb - ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.
I/4. Odpoveď na list Confederation of Builders of Ukraine

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS
II/2 Informácia o aktivitách generálneho sekretára ZSPS
II/3. Stretnutie riaditeľov SPŠ na SvF TUKE
II/4. Pripomienky ZSPS k Návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
II/5. Bezplatné online školenia pre pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl vyučujúcich stavebné odbory
II/6. Rokovanie Asociácie priemyselných zväzov a dopravy s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
II/7. Stanovisko ZSPS k materiálu MPSVaR SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v súvislosti so zmenou Zákona 124/2006 Z.z.
II/8. Podnety APZD a ZSPS k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z.
II/9. Tretí ročník školenia zameraného na problematiku odpadového hospodárstva stavebných firiem

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30. 4. 2022
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 17. 5. 2022
III/4. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

IV. RÔZNE

 IV/1 Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS