Vytlačiť

23. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 20. (utorok) januára 2015 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  3. Informácia o členskej základni
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.12.2014
  5. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2015
  6. Kalendárny plán zasadnutí Prezídia a podujatí ZSPS na rok 2015
  7. Návrh organizačného zabezpečenia regionálnych konferencií ZSPS 2015
  8. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  9. Rôzne