Vytlačiť

24. zasadnutiie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 12. (štvrtok) marca 2015 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava.

PROGRAM ZASADNUTIA:

I. Verejná časť

hostia:
Ing. Vladimír Sirotka CSc., prezident - SLOVENSKÁ A SOCIÁCIA MALÝCH PODNIKOV
Stanislav Čižmárik, prezident - SLOVENSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ZVÄZ
Ing. Tomáš Novotný, MBA, predseda - SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA
Ing. Jarka Lukačovičová - Združenie podnikateľov Slovenska
téma:
Mapa spoločných záujmov a ich presadzovanie v tomto roku (reštrukturalizácia stavebných firiem, odvody DPH, podnikateľské prostredie, kolektívne vyjednávanie, atď.)

II. Pracovná časť

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
 3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 4. Informácia o hlasovaní per rollam o uzneseniach k materiálom predloženým na 23. zasadnutie Prezídia ZSPS
 5. Informácia o členskej základni
 6. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.01.2015
 7. Informácia o regionálnych konferenciách ZSPS 2015
 8. Informácia o aktuálnych aktivitách ZSPS
 9. Program, scenár a materiály pre 30. VZ ZSPS
 10. Účasť predstaviteľov ZSPS na Sneme RÚZ 2015
 11. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
 12. Rôzne