Vytlačiť

28. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 22. (utorok) septembra 2015 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

I. Verejná časť

hostia: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia a prof. Dip.-Ing. Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

téma: Nová koncepcia a stav prípravy súťaže Stavba roka a ostatné spoločné témy

II. Pracovná časť

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
4. Informácia o členskej základni
5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.08.2015
6. Informácia o hlasovaní per rollam
7. Informácia o aktuálnych aktivitách ZSPS
8. Rôzne