Vytlačiť

29. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 20. (utorok) októbera 2015 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Informácia o členskej základni
  5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30.09.2015
  6. Návrh eventu k 25. výročiu založenia ZSPS
  7. Informácia o hlasovaní per rollam
  8. Informácia o aktuálnych aktivitách ZSPS