Vytlačiť

Program zasadnutia Prezídia ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. marca (streda) t.r. od 14,00 do 18,00 hod. v Apollo Dukla Hotel, Dulovo nám. 1 – Bratislava, v Anglickom salóniku na 1. poschodí

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

3. Program a scenár 24. VZ ZSPS 

4. Prerokovanie a schválenie materiálov na 24. VZ ZSPS:

4.1. Návrh na zmenu Stanov ZSPS 

4.2. Vyhodnotenie hlavných úloh a činnosti ZSPS za rok 2008 

4.3. Vyhodnotenie plnenia uznesenia 23. VZ ZSPS 

4.4. Hlavné úlohy na rok 2009 

4.5. Informácia o výške a vývoji inkasa členských príspevkov 

4.6. Správa o hospodárení ZSPS a SSP, s. r.o. za rok 2008

5. Informácia o členskej základni, členských príspevkoch, zániku členstva, návrh na prijatie nových členov a informácia o akvizícii potenciálnych členov 

6. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.01.2009 

7. Informácia o aktuálnych a koncepčných otázkach prípravy legislatívy v oblasti stavebníctva 

8. Dodatok č. 1 Regionálne konferencie členov ZSPS, február 2009 

9. Dodatok č. 2 Informácia o príprave Snemu Republikovej únie zamestnávateľov a delegovanie zástupcov ZSPS

Rôzne

Zápis a uznesenia