Vytlačiť

Program zasadnutia Prezídia ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. júna (utorok) t.r. o 14,00 hod. v zasadačke spoločnosti ZIPP, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

3. Informácia o členskej základni, členských príspevkoch, návrh na prijatie nových členov a informácia o akvizícii potenciálnych členov 

4. Stav plnenia rozpočtu

5. Informácia o rokovaniach a podujatiach s účasťou ZSPS :

a) Informácia o spolupráci so Slovenskou asociáciou malých podnikov na vypracovaní materiálu do Rady pre hospodársku krízu
b) Informácia o rokovaní pracovnej skupiny MVRR SR pre spracovanie „Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015“
c) Informácia o veľtrhu CONECO 2009
d) Informácia o Partnerskom dni ZSPS – CONECO 2009,  3. ročník diskusného fóra partnerov v stavebníctve
e) Informácia o účasti na IBF Brno
f) Informácia o súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“ – PRO ARCH, Banská Bystrica
g) Informácia o stretnutí riaditeľov stredných odborných škôl na SOU v Bratislave
h) Informácia o Sneme RÚZ
i) Informácia o rokovaní tripartitnej Rady v odvetví výstavby a stavebníctva
j) Informácia (ústna) o účasti na Sneme IOZ

6. Správa o príprave a návrh na členstvo ZSPS v Rade pre stavebníctvo a architektúru 

7. Metodické usmernenie pre uzatváranie a obsahové zameranie zmlúv o dielo v stavebníctve pre časť cena za dielo a platobné podmienky so zameraním na zádržné 

8. Informácia o aktuálnych a koncepčných otázkach prípravy legislatívy v oblasti stavebníctva
a) Nový stavebný zákon
b) Zákon o odbornom vzdelávaní
c) Centrá odborného vzdelávania

9. Rôzne

Uznesenia z 9. zasadnutia Prezídia ZSPS