Vytlačiť

Program zasadnutia Prezídia ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. septembra (utorok) 2009 o 14:00 hod. v Bratislave:

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
3. Informácia o členskej základni, členských príspevkoch, zániku členstva, návrh na prijatie nových členov a o akvizícii potenciálnych členov
4. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
5. Informácia o rokovaniach a podujatiach s účasťou ZSPS
6. Plnenie úloh z Valného zhromaždenia 2009
6.1. Rozpracovanie hlavných úloh ZSPS na rok 2009
6.2. Návrh zmien a doplnení vnútorných predpisov ZSPS
7. Stav plnenia rozpočtu k 31.08.2009
8. Návrh úpravy rozpočtu ZSPS na rok 2009
9. Rôzne

Zápis a uznesenia z 10. zasadnutia Prezídia ZSPS z 22.09.2009