Vytlačiť

Program 11. zasadnutia Prezídia ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. novembra (utorok) 2009 v Bratislave:

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
3. Informácia o členskej základni
4. Informácia o rokovaniach a podujatiach s účasťou ZSPS
5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.10.2009
6. Návrh komunikačnej stratégie ZSPS
7. Predbežné vyhodnotenie plnenia hlavných úloh ZSPS na rok 2009
8. Informácia o aktuálnych otázkach legislatívy v oblasti stavebníctva
9. Informácia o projektoch ZSPS
10. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
11. Námety na prípadnú novelizáciu stanov ZSPS, resp. interných predpisov zväzu
12. Ustanovenie výšky členských príspevkov riadnych členov zväzu na rok 2010

Zápis a uznesenia z 11. zasadnutia Prezídia ZSPS z 10.11.2009