Vytlačiť

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 26. januára (utorok) 2010 o 12,00 hod. v budove VÁHOSTAV-SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava


I. Verejná časť (12,00-12,45 hod.):

Diskusia s doc. RNDr. Viliamom Páleníkom PhD., Ekonomický ústav SAV a Ing. Ivanom Švejnom, predsedom správnej rady Nadácie F. A. Hayeka

Téma: Rok 2010 a slovenské stavebníctvo

II. Časť (12,45 – 16,00 hod.): Rokovanie Prezídia ZSPS s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 3. Informácia o členskej základni
 4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.12.2009
 5. Rozpočet ZSPS na rok 2010
 6. Kalendárny plán zasadnutí Prezídia ZSPS a podujatí ZSPS na rok 2010 
 7. Námety na novelizáciu stanov ZSPS, resp. interných predpisov zväzuň 
 8. Informácia o príprave regionálnych konferencií členov ZSPS 
 9. Námety k 20. výročiu založenia ZSPS 
 10. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 
 11. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS 
 12. Webová komunikácia s členmi ZSPS 
 13. Rôzne

Zápis a uznesenia z 12. zasadnutia Prezídia ZSPS  dňa 26.01.2010