Vytlačiť

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 2. marca (utorok) 2010 o 12,00 hod. na Ústave vzdelávania a služieb s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava

 

Návrh programu:
1.  Otvorenie a schválenie programu
2.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
3.  Program a scenár 25. VZ ZSPS
4.  Návrh materiálov na 25.VZ ZSPS:
4.1.  Návrh na zmenu Stanov ZSPS
4.2.  Vyhodnotenie hlavných úloh a činnosti ZSPS za rok 2009
4.3.  Vyhodnotenie plnenia uznesenia 24. VZ ZSPS
4.4.  Hlavné úlohy ZSPS na rok 2010
4.5.  Informácia o výške a vývoji inkasa členských príspevkov
4.6.  Správa o hospodárení ZSPS 2009
4.7.  Návrh rozpočtu na rok 2010
5.  Informácia o členskej základni
6.  Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.01.2010
7.  Informácia o príprave Snemu Republikovej únie zamestnávateľov 2010 a delegovanie zástupcov ZSPS
8.  Účasť ZSPS na šírení časopisu EUROSTAV
9.  Rôzne

Zápis a uznesnesenia z 13. zasadnutia Prezídia ZSPS