Vytlačiť

logo ZSPS kontakt Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Zsolt Lukáč
p r e z i d e n t

Bratislava, 6. apríla 2010
list č.: 37/2010

 

Vážení predstavitelia členských spoločností.

Na 13. Prezídiu ZSPS bola okrem iného prerokovaná iniciatíva nášho člena VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o. zaangažovať členov zväzu s cieľom šírenia odborných vedomostí študentov a to tak, aby si čo najviac podnikov predplatilo odoberanie odborného časopisu za zvýhodnených podmienok jednému či viacerým študentom.

Prezídium ZSPS sa stotožnilo s názorom, že odborné časopisy majú tú prednosť, že môžu odovzdávať  najnovšie poznatky odborníkom skôr, ako dôjde k ich širšiemu využívaniu v praxi. Práve preto sú odborné časopisy zdrojom najnovších poznatkov z oblasti materiálov, technológií ale aj organizačno-ekonomického pokroku v príslušnom odbore. 

Prezídium rozhodlo, že treba napomôcť šíreniu odborných vedomostí týmto spôsobom a že organizačne podporí každú takúto iniciatívu vydavateľských subjektov, ktorá za zvýhodnených podmienok pre členov zväzu napomôže odoberaniu odborných časopisov s cieľom zvýšiť odbornosť zamestnancov a študentov študujúcich na stredných a vysokých školách stavebného zamerania.

Vážení predstavitelia členských spoločností,

obraciam sa Vás s výzvou, aby ste - v prípade, že sa na Vás v tomto zmysle obrátia vydavatelia odborných časopisov, reagovali pozitívne a predplatili si odoberanie odborného časopisu za zvýhodnených podmienok aspoň jednému študentovi. 

 

S pozdravom a úctou,
podpis-z-lukac

 

 

 

 

Dostanú: všetci členovia ZSPS