Vytlačiť

Zasadnutie Prezídia ZSPS sa uskutočnilo 20. apríla (utorok) 2010 o 12,00 hod. v budove BCI a.s., Galvániho 8, Bratislava

 

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 3. Informácia o členskej základni 
 4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.03.2010 
 5. Hlavné úlohy ZSPS na rok 2010 schválené na 25.VZ ZSPS a ich zapracovanie do plánu práce orgánov a Sekretariátu ZSPS
 6. Stanovisko ZSPS k Stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti 
 7. Informácia o účasti ZSPS na CONECO 2010 a 4. partnerskom dni ZSPS
 8. Informácia o výsledku volieb zástupcu malých podnikateľov v Prezídiu ZSPS
 9. Informácia o výsledkoch rozhodovania per rollam 
 10. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  Rôzne

Zápis a uznesenia z 14. zasadnutia Prezíia ZSPS 20. apríla 2010