[konferencia] Správa registratúry a archív organizácie

Ako uchovávať, spracovať, evidovať a vyradiť dokumenty (faktúry, zmluvy, mzdové listy..) v organizácii.

Správa registratúry a archív organizácie.

ZĽAVA PRE ČLENOV ZSPS 10%.

 

Plný názov

Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie- 40 hod. - akreditovaný program MŠVVaŠ SR.

Zameranie

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odborná správa dokumentov nie je zrušená. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Ciele kurzu

Pripraviť kvalifikovaných zamestnancov pre správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov a pre prácu v archíve organizácie. Získať všetky potrebné informácie o zákonom ustanovených povinnostiach zabezpečovať správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty.

Obsahová náplň

  • Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, novela 41/2011Z.z. a 266/2015 Z.z., vyhláška MV SR 628/2002 Z. z.
  • vyhláška MV SR 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu - novela účinná od 1. marca 2019
  • Všeobecné zásady správy registratúry
  • Správa registratúry (manipulácia so záznamami a spismi v organizáciách), registratúrne strediská - ich význam a funkcia, zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov
  • Archívna činnosť
  • Praktický seminár
  • Exkurzia do vybraného archívu a záverečné konzultácie
  • Záverečné skúšky a vydanie Osvedčenia o získanej kvalifikácii

Termín a rozsah

21.9. - 25.9. 2020, 5 dní - 40 hod. (denne od 09:00h. do 16:00h.) 

Absolvovať je možné aj 1 dňové školenie, 21.9.2020./ 90€ s DPH. Registrácia tu.

Cena

320,00€ + 20 % DPH, t.j. spolu: 384,00€ s DPH
v cene sú zahrnuté režijné náklady, náklady na lektora, študijné materiály, občerstvenie.

Forma ukončenia

Záverečné skúšky, absolventi dostanú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s platnosťou na celom území SR

 

Viac informácií tu.

Registrácia

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie