Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] Správa registratúry a archív organizácie

Ako uchovávať, spracovať, evidovať a vyradiť dokumenty (faktúry, zmluvy, mzdové listy..) v organizácii.

Správa registratúry a archív organizácie.

ZĽAVA PRE ČLENOV ZSPS 10%.

 

Plný názov

Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie- 40 hod. - akreditovaný program MŠVVaŠ SR.

Zameranie

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odborná správa dokumentov nie je zrušená. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Ciele kurzu

Pripraviť kvalifikovaných zamestnancov pre správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov a pre prácu v archíve organizácie. Získať všetky potrebné informácie o zákonom ustanovených povinnostiach zabezpečovať správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty.

Obsahová náplň

  • Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, novela 41/2011Z.z. a 266/2015 Z.z., vyhláška MV SR 628/2002 Z. z.
  • vyhláška MV SR 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu - novela účinná od 1. marca 2019
  • Všeobecné zásady správy registratúry
  • Správa registratúry (manipulácia so záznamami a spismi v organizáciách), registratúrne strediská - ich význam a funkcia, zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov
  • Archívna činnosť
  • Praktický seminár
  • Exkurzia do vybraného archívu a záverečné konzultácie
  • Záverečné skúšky a vydanie Osvedčenia o získanej kvalifikácii

Termín a rozsah

21.9. - 25.9. 2020, 5 dní - 40 hod. (denne od 09:00h. do 16:00h.) 

Absolvovať je možné aj 1 dňové školenie, 21.9.2020./ 90€ s DPH. Registrácia tu.

Cena

320,00€ + 20 % DPH, t.j. spolu: 384,00€ s DPH
v cene sú zahrnuté režijné náklady, náklady na lektora, študijné materiály, občerstvenie.

Forma ukončenia

Záverečné skúšky, absolventi dostanú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s platnosťou na celom území SR

 

Viac informácií tu.

Registrácia

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline