Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
17/2012 Kúpeľné námestie Trenčianske Teplice, rekonštrukcia, Trenčianske Teplice

rekonštrukcia, Trenčianske Teplice

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová
Projektant architektonickej časti: IN ANTIS, s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Mária Hraňová
Hlavný zhotoviteľ: SATES MORAVA, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marcel Martišík
Stavebník: Mesto Trenčianske Teplice
Dozorná činnosť: Ing. Miloš Mičega
Stavebné náklady bez DPH: 821 tis. €

Investičný zámer Mesta Trenčianske Teplice sa jeho realizáciou počnúc urbanisticko-architektonickou koncepciou riešeného územia - cca 7.500 m2 - podarilo dotiahnuť až do úspešného konca. Dnes z bývalého dezorganizovaného a narušeného priestoru je kompaktná podoba definovaného a funkčného námestia kúpeľného mesta, dispozične členeného na plochy pre verejné podujatia, pokojové oddychové zóny, priestorovú rezervu pre budúcu kúpeľnú kolonádu (priestor medzi LD Slovakia a LD Tri Srdcia) atď. Pri jeho rekonštrukcii sa zohľadnil historický vývoj tejto lokality, jeho vplyvu na výraz a tvaroslovie, ako aj jestvujúcich urbanistických daností (prepojenie na dopravný skelet, prepojenie s jestvujúcou pešou komunikáciou a pod.). Uplatnili sa charakteristické znakové a významové prvky mesta: pitná fontána „Žriedlo“ s liečivou vodou, fontána „Zelená žaba“ a ďalšie vodné prvky (tečúca fontána, pitné fontány) ako symboly kúpeľného mesta atď. V čo najväčšej miere sa v priestore námestia zachovala jestvujúca vyrastená zeleň. Po celej ploche námestia je bezbariérový pohyb (imobilní pacienti). Spodná stavba stavba si vyžiadala rekonštrukciu jestvujúcich inžinierskych sietí, vybudovanie nových trás inžinierskych sietí (NN rozvody, vodovod, kanalizácia, verejné osvetlenie atď.), vybudovanie nového technického podložia po celej ploche námestia. Horná stavba - vybudovanie pochôdzneho krytu – dlažby - po celej ploche námestia v rozsahu cca 6.650 m2. Použitý materiál je kombináciou skladby prírodného kameňa (žula mrákotín) a veľkoformátovej dlažby Premac Forum vo farebných odtieňoch sivej a hnedočervenej farby.

Dôležitou vizuálnou súčasťou námestia sú na mnohých slovenských námestiach chýbajúce prvky drobnej architektúry (tečúca centrálna fontána, pitítka pitnej vody, pódium, fotostojňa, pitná fontána s liečivou vodou) a umelecké dielo (striekajúca fontána – Zelená žaba -, autor akad. sochár Igor Mosný). Vyrastená a nízka zeleň – tvorí súčasť kompozície priestoru, jej súčasťou je časť pôvodnej vyrastenej zelene doplnená novou výsadbou. Verejné osvetlenie námestia stožiarovými svietidlami a svietidlami zapustenými v dlažbe, resp. v zeleni. Večerným osvetlením námestia vzniká nová svetelná kompozícia a atmosféra celého priestoru námestia. Mesto Trenčianske Teplice získalo rekonštrukciou námestia kvalitný mestský centrálny priestor, ktorý budú využívať okrem domácich obyvateľov aj kúpeľní hostia zo Slovenska, ako aj hostia zo zahraničia. Je príkladom zveľaďovania miest rozhľadenými stavebníkmi, v tomto prípade Mesta Trenčianske Teplice, ako aj skúseného architekta projektanta, ako aj hlavného zhotoviteľa.

Foto: Ing. arch. Tibor Zelenický

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline