02/2012 Polyfunkčné centrum NOVÁ MÝTNA, novostavba, Bratislava

novostavba, Bratislava, ulice: Mýtna, Radlinského

Autori architektonického riešenia: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec, Ing. arch. Jaroslav Tkáč, Ing. arch. Rudolf Benček
Projektant architektonickej časti: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Karol Bitterer
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Jozef Pitlík
Stavebník: Team Nový Dom s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Zdeno Vlček, Ing. Peter Matúšek, Ing. arch. Ľubomír Hollý
Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 9,600 mil. €

Stavebný pozemok je situovaný v trojuholníku bratislavských ulíc Radlinského – Mýtna - Vazovova, poblíž Račianskeho mýta. Stavba zapadá do existujúcej urbanistickej štruktúry, dopĺňa ju a svojou dimenziou 7. nadzemných podlaží priaznivo reaguje na súčasnú výškovú hladinu blokovej zástavby. Orientácia jednotlivých troch nadzemných stavieb smerom do ulice zabezpečuje uzavretie uličného bloku a zároveň poskytuje príjemné izolované prostredie vnútrobloku. Všetky optimálne využívajú denné osvetlenie a preslnenie obytnej plochy. Kvalitné plastové okná vytvárajú súčasne optimálne predpoklady pre dizajn a komfort bez kompromisov z hľadiska tepelnoizolačných vlastností. V obytných častiach sú do plastových profilov osadené tepelnoizolačné trojsklá. Obvodové konštrukcie sú dostatočne zateplené. Uličné budovy, v parteri perforované, uzatvárajú štruktúru Mýtnej ulice. Posledné podlažie je uskočené z dôvodu svetlo-technických požiadaviek. Z Radlinského ulice je bytový dom. V časti stavby na Mýtnej ulici je zmiešaná funkcia administratívy a bytového domu. Vnútroblok - zelený centrálny dvor, prístupný z Mýtnej aj Radlinského ulice, orientovaný k bytovému domu umiestnenému v strednej časti pozemku. Vstup do podzemnej garáže je z oboch ulíc, z Mýtnej priamo a z Radlinského cez dvor. Tým sa vylúčila automobilová doprava z väčšej časti vnútrobloku, čím sa v ňom vytvára pokojná pešia zóna. Občianska vybavenosť v parteri zabezpečuje životaschopnosť územia a spĺňa mestotvornú funkciu. Tri objemovo približne rovnaké hmoty budov, ktoré sú nosnou časťou architektonického riešenia, sú umiestnené v okrajových častiach a centrálnej časti pozemku. Jednotlivé vstupy do budov, ako aj všetky objekty a park sú bezbariérové. V bytovom komplexe je 177 jedno- až štvorizbových bytov vrátane dvoch viacizbových a jeden ateliér. Podzemná hromadná garáž má 188 parkovacích miest, z toho 8 pre imobilných – je pod tromi budovami a tvoria ju dve, resp. tri podzemné podlažia.

Polyfunkčné centrum Nová Mýtna je jedinečná práve svojou jednoduchosťou, čistotou foriem, ktorú zvýrazňuje biela farebnosť fasád, sadovými úpravami a zmyslom pre detail.

Foto: Rastislav Krišanda

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie