Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
VÝSLEDKY 18. ročníka verejnej neanonymnej súťaže PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE za rok 2015

VÝSLEDKY

18. ročníka verejnej neanonymnej súťaže

PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE

za rok 2015

Vypisovateľ súťaže

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

Organizátor súťaže

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, 833 12 Bratislava 37

Poslanie súťaže

Podpora rozvoja výstavby progresívnych a cenovo dostupných bytov v bytových a
rodinných domoch, podpora výstavby bytov pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi,
obnova bytového fondu, uplatňovanie netradičných technických a technologických riešení
a propagácia kvalitných a hospodárne navrhnutých riešení bytových domov.

Predmet súťaže

Bytové domy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v roku 2015.

Súťažné kategórie

a) bytové domy s úsporným riešením bytov
b) rodinné domy
c) formy bývania odlišného štandardu
d) obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavbanebytových priestorov na byty

Ceny

Podľa štatútu súťaže vypisovateľ na základe rozhodnutia odbornej poroty udelil
v troch kategóriách spolu 6 cien. Udelené boli aj 2 mimoriadne vecné ceny.
Slávnostné vyhodnotenie 18. ročníka súťaže sa uskutočnilo 8. júna 2016 v Bratislave v sídle
ministerstva.

SPONZORI SÚŤAŽE

logo-02 logo-03
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
STRABAG
Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
logo-04 logo-05
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Slovenská sporiteľňa, a.s.
logo-06 logo-07
Považská cementáreň, a.s. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
logo-08 logo-09
Knauf Insulation, s.r.o. Leier Baustoffe SK s. r. o.
logo-10
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

MEDIÁLNI PARTNERI

logo-11 logo-12
Časopis Správa budov Časopis Stavebné materiály

SÚŤAŽ MEDIÁLNE PODPORUJE

logo-13

Časopis ASB

 


Krátky prehľad výsledkov
18. ročníka súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

Kategória A - BYTOVÉ DOMY S ÚSPORNÝM RIEŠENÍM BYTOV

Odborná porota rozhodla o udelení 4 cien v tejto kategórii:

1. miesto: nebolo udelené

2. miesto: WF SLOVAKIA, S.R.O.,Obec MÝTNA

3. miesto: Obec IŇA,Obec NIŽNÁ MYŠĽA

Kategória B - RODINNÉ DOMY

Na základe propozícií súťaže vypisovateľ súťaže rozhodol o zrušení kategórie B vzhľadom na to,že do tejto kategórie nebol prihlásený žiadny súťažný návrh.

Kategória C - FORMY BÝVANIA ODLIŠNÉHO ŠTANDARDU

Odborná porota rozhodla o udelení 1 ceny v tejto kategórii:

1. miesto: Obec PAVLOVCE

2. miesto: nebolo udelené

3. miesto: nebolo udelené

Kategória D - OBNOVA BYTOVÉHO FONDU V BYTOVÝCH DOMOCHA PRESTAVBA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA BYTY

Odborná porota rozhodla o udelení 1 ceny v tejto kategórii:

1. miesto: nebolo udelené

2. miesto: obec ĽUTOV

3. miesto: nebolo udelené

Mimoriadna vecná cena

Obec MALÁ DOMAŠA

Obec RÁKOŠ

 


Kategória A - BYTOVÉ DOMY S ÚSPORNÝM RIEŠENÍM BYTOV

2. miesto

HRIŇOVÁ – BYTOVÝ DOM 39 B. J.

01 2-miesto-hrinova-bytovy-dom-39-bj

Investor: WF Slovakia, s.r.o., Karpatská 18, 811 05 Bratislava
Projektant: melismichalko.sk s.r.o., Jánska 5, 900 81 Šenkvice
Zhotoviteľ: WF Slovakia, s.r.o., Karpatská 18, 811 05 Bratislava

Súťažný návrh bol ocenený za:

  • architektonické a dispozičné riešenie bytového domu v kontexte s urbanistickýmdotvorením obytného komplexu

Kategória A - BYTOVÉ DOMY S ÚSPORNÝM RIEŠENÍM BYTOV

2. miesto

MÝTNA – BYTOVÝ DOM 12 B. J.

02 2-miesto-mytna-bytovy-dom-12-bj

Investor: Obec Mýtna, 985 53 Mýtna 47
Projektant: Ing. Ľuboslav Pavla – AREA DESIGN, SNP 137, 965 01 Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: Iňastav, s.r.o., A. Dubčeka 548/53, 965 01 Žiar nad Hronom

Súťažný návrh bol ocenený za:

  • vhodné urbanisticko-architektonické začlenenie bytového domu do centra obce

Kategória A - BYTOVÉ DOMY S ÚSPORNÝM RIEŠENÍM BYTOV

3. miesto

IŇA – BYTOVÝ DOM 12 B. J.

03 3-miesto-ina-bytovy-dom-12-bj

Investor: Obec Iňa, 935 35 Iňa 27
Projektant: MAGIC DESIGN HENČ s.r.o., Hutníkov 315/20, 965 01 Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: Iňastav, s.r.o., A. Dubčeka 548/53, 965 01 Žiar nad Hronom

Súťažný návrh bol ocenený za:

  • kvalitné konštrukčno-technické vyhotovenie bytového domu

Kategória A - BYTOVÉ DOMY S ÚSPORNÝM RIEŠENÍM BYTOV

3. miesto

NIŽNÁ MYŠĽA – BYTOVÝ DOM SO 01 6 B. J.

04 3-miesto-nizna-mysla-bytovy-dom-so-01-6-bj

Investor: Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa
Projektant: I.B.I,. s.r.o., Tokajícka 8, 040 22 Košice
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a .s., Priemyselná 6, 042 45 Košice

Súťažný návrh bol ocenený za:

  • kvalitnú komplexnú realizáciu diela a primeranú energetickú náročnosť

Kategória C - FORMY BÝVANIA ODLIŠNÉHO ŠTANDARDU

1. miesto

PAVLOVCE – BYTOVÝ DOM 8 B. j.

05 1-miesto-pavlovce-bytovy-dom-8-bj

Investor: Obec Pavlovce, 980 01 Pavlovce 37
Projektant: Ing. arch. Alexander Pelle projekcia pelle, Malohontská 65/24,
979 01 Rimavská Sobota
Zhotoviteľ: RENOVA s.r.o., Školská 6, 979 01 Rimavská Sobota

Súťažný návrh bol ocenený za:

  • vhodné riešenie bytového domu pavlačového typu, ktoré vyhovuje spôsobu životarómskeho etnika

Kategória D - OBNOVA BYTOVÉHO FONDU V BYTOVÝCH DOMOCHA PRESTAVBA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA BYTY

2. miesto

ĽUTOV – BYTOVÝ DOM 8 B. J.

06 2-miesto-lutov-bytovy-dom-8-bj

Investor: Obec Ľutov, 957 03 Ľutov 26
Projektant: S.P.I. spol. s r.o., Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Zhotoviteľ: S.P.I. spol. s r.o., Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Súťažný návrh bol ocenený za:

  • využitie priestorových a konštrukčných možností pôvodného objektu na účely nájomnéhobývania

Kategória C - FORMY BÝVANIA ODLIŠNÉHO ŠTANDARDU

Mimoriadna vecná cena

MALÁ DOMAŠA – BYTOVÝ DOM 9 B. J.

07 mimoriadna-vecna-cena-mala-domasa-bytovy-dom-9-bj

Investor: Obec Malá Domaša, 094 02 Malá Domaša
Projektant: ateliér-m spol. s r.o., B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Zhotoviteľ: RICOSTAV CONTAINER, s. r. o., 087 01 Kobylnice 6

Súťažný návrh bol ocenený za:

  • cieľavedomé zveľaďovanie obecného majetku a vhodné využitie kontajnerového bývania

Kategória D - OBNOVA BYTOVÉHO FONDU V BYTOVÝCH DOMOCHA PRESTAVBA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA BYTY

Mimoriadna vecná cena

RÁKOŠ – BYTOVÝ DOM 12 B. J.

08 mimoriadna-vecna-cena-rakos-bytovy-dom-12-bj

Investor: Obec Rákoš, 044 16 Rákoš 95
Projektant: Ing. Beáta Zuštiaková, Tŕňová 12, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa

Súťažný návrh bol ocenený za:

  • nové zhodnotenie a efektívne využitie objektu materskej školy prestavbou na byty

Bratislava 8. mája 2016

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline