Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
ZMENA TERMÍNU! [konferencia] Tepelná ochrana budov 2021

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli organizátori nútení 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021. Podstata zabezpečenia  energetickej hospodárnosti budov  presunúť na nový termín 2.- 4. februára 2022. Naďalej ostáva snahou a prioritou uskutočniť konferenciu prezenčnou formou. Nový termín na prihlasovanie účasti na konferenciu je najneskoršie do 15.01.2022.

tepelna ochrana budov 2021

21. medzinárodná konferencia

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021

Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov

02. - 04. február 2022 | Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Slovenská republika

 

Cieľová skupina

Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifi káciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

Tematické okruhy

1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov.
2. Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie zabezpečujúce tepelnú ochranu budov a predpoklady splnenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.
3. Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce výstavbu a obnovu budov s takmer nulovou potrebou energie.

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú fi remné prezentácie, výstavka a spoločenský program. 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline