[konferencia] Tepelná ochrana budov 2021

tepelna ochrana budov 2021

21. medzinárodná konferencia

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021

Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov

14. - 16. november 2021 | Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Slovenská republika

 

Cieľová skupina

Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifi káciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

Tematické okruhy

1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov.
2. Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie zabezpečujúce tepelnú ochranu budov a predpoklady splnenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.
3. Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce výstavbu a obnovu budov s takmer nulovou potrebou energie.

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú fi remné prezentácie, výstavka a spoločenský program. 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie