Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
DoubleDecker (zahájený)

Project logo

 

Projekt DoubleDecker je zameraný na reštart národných kvalifikačných platforiem a plánov na implementáciu budov s takmer nulovou spotrebou energie a na podporu vlny renovácií v ČR a SR. Využitím jazykovej blízkosti projekt uľahčí prenos know-how a skúseností z projektov CraftEdu, StavEdu a Train-to-nZEB, ako aj Fit-to-nZEB medzi Slovenskou a Českou republikou, čím sa vyhne paralelným snahám a podporí kumulatívne financovanie a zhodnocovanie ich výsledkov v prospech stavebného sektora, pracovníkov na stavbách a remeselníkov.

Začiatok projektu 1. október 2022

Trvanie projektu: 18 mesiacov

Zapojené krajiny: Česká republika; Slovenská republika. 

Koordinátor: SEVEn, The Energy Efficiency Center (CZ)

Partneri: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK), ViaEuropa Competence Center (SK), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SK), Ústav vzdelávania a služieb (SK), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (CZ), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (CZ), České vysoké učení technické v Praze (CZ), Česká rada pro šetrné budovy (CZ),

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu DoubleDecker je identifikovať a dosiahnuť schválenie opatrení na zvýšenie stavebných kapacít v CZ a SK. Účelom opatrení je podporiť transformáciu stavebného priemyslu na energetickú efektívnosť so zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov.

Budú adresované výzvy na potrebu zdvojnásobenia miery renovácií, zvýšenie podielu hĺbkových renovácií, potreby milióna stavebných robotníkov v rámci EÚ a v konečnom rade zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov na stavbách, tak aby spĺňali nové požiadavky na technológie.

Okrem týchto výziev je potrebné reštartovať národné platformy a urýchliť transformáciu stavebníctva a príbuzných odvetví. Dôležitými míľnikmi projektu bude vytvorenie národnej analýzu status quo a národnej cestovnej mapy, ktorých účelom bude strategicky usmerňovať krajiny v snahe splniť ciele Green Deal a súvisiacej vlny obnovy, Smart Finance for Smart Buildings a ďalších iniciatív.

Taktiež vzhľadom na štrukturálne zmeny v energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, technickom pokroku v priemysle, nových metód vzdelávania, nových ešte ambicióznejších klimatických a energetické cieľov a prebiehajúcej digitalizácii je potrebné si uvedomiť, že existuje kritická potreba aktualizovať základné celoeurópske dokumenty v rámci iniciatívy Build Up Skills (BUS).

Očakáva sa, že projekt bude vykonávať činnosti, ktoré nie sú riešené prostredníctvom Európskeho Stavebného Plánu pre krajinu, na ktorú sa návrh vzťahuje:

  • Opätovné spustenie národnej platformy prostredníctvom vyhradených komunikačných kanálov a pravidelných stretnutí;
  • Prieskum trhu a zber údajov (analýza súčasného stavu);
  • Zhodnotenie efektívnosti implementácie prvej národnej cestovnej mapy;
  • Cielené rozhovory s príslušnými národnými stakeholdermi a cieľovými skupinami;
  • Workshopy s príslušnými národnými stakeholdermi a cieľovými skupinami;
  • Aktualizácia národnej cestovnej mapy vrátane opatrení do roku 2030 a odporúčaní politík, potvrdenie relevantnými národnými stakeholdermi.


Pre viac informácii o projekte, kliknite na odkaz nižšie:

DoubleDecker

Úspešne sme dokončili českú a slovenskú Status quo analýzu. Celú si ju môžete prečítať tu:


Aktuálne pracujeme na Cestovnej mape, ktorej draft si môžete prečítať tu:

Názor a pripomienky k draftu Cestovnej mapy, môžete vyjadriť vyplnením nasledujúceho dotazníka.
https://app.smartsheet.com/b/form/656a8da4c0274f0e8692288335c8f707

Tlačová správa

TS 29.12024 | Európski experti pracujú na návrhoch zmien vo vzdelávaní remeselníkov na podporu transformácie (nielen) slovenského stavebníctva

Uverejnená:

TS 25.03.2024

Uverejnená:

 

 

 

double decker

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline