Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
16/2014 Hotel The Grand Vígľaš****

INFOPANEL

Foto: Ing. arch. Tibor Škandík, Ing. Martin Žilka

HLASUJ CV2014 MEDIAZámok Vigľaš - rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Obec Vígľaš, okres Detva

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alica Tichá, Ing. Zsolt Papp
Projektant architektonickej časti: PROART – projektovanie a realizácia stavieb, s. r. o.
Projektanti - statika stavby: Ing. Jozef Začka, Ing. František Škvarka
Hlavný zhotoviteľ: SIMACH, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Hríbik
Stavebník: ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Karol Červenka
Celkové investičné náklady bez DPH: 15,7 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 14,5 mil. €
Lehota výstavby: 09/2009 - 08/2014

Rekonštrukcia Zámku Vígľaš znamená jedinečný počin, pretože táto národná kultúrna pamiatka vstala doslova z ruín. Samotnej niekoľkoročnej stavebnej činnosti predchádzal návrh rekonštrukcie virtuálne v počítači, a to na základe zamerania zostatkov murív a zachovaných prvkov, archívnych materiálov - pohľadníc, fotografií, kresieb, architektonicko-historického a archeologického výskumu. Zároveň sa zmenila jeho funkcia na moderný kongresový wellnes hotel. Obnovenie tejto pamiatky zachová historické dedičstvo pre ďalšie generácie nielen vo forme ruín a archívnych dokumentov, ale v zhmotnenej forme znovu oživeného Zámku Vígľaš.

Kapacity hotela: - ubytovaní: 121, kongresová sála 250 účastníkov, kaviareň, vináreň 60 miest, reštaurácia 140 miest, malá konferenčná sála 50 miest.

Zámok Vígľaš sa nachádza na severovýchodnom ostrohu kopca Javorie, ktorý obteká rieka Slatina, v tesnom susedstve starobylej obchodnej cesty z Lučenca do Zvolena. Je dominantou okolitej krajiny.

Založenie kráľovského hradu sa datuje do 14. storočia. Bol kráľovským majetkom a uhorskí panovníci ho často navštevovali. V 16. storočí hral významnú úlohu v protitureckých bojoch. Zámok bol počas 2. svetovej vojny vážne stavebnotechnicky narušený. Stav konštrukcií a murív sa neustále zhoršoval a pred začiatkom prác na rekonštrukcii bola devastácia objektu v takom štádiu, že sa dalo hovoriť len o ruinálnych zvyškoch. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachoval priestor a členenie kaplnky, priľahlých reprezentačných miestností, časti prízemia a opevnenia, baroková arkáda a časti fasád obytných krídiel.

Návrh rekonštrukcie a obnovy sa vrátil k hmotovo-priestorovému usporiadaniu najvýznamnejších vývojových fáz a zároveň rešpektoval posledný funkčný stav do roku 1945. Objekt výrazovo prezentuje barokovú stavebnú fázu, ako najzachovanejšiu, s čiastočnou prezentáciou gotických častí najstaršej vývojovej fázy zámku. Renesančné opevnenie je prezentované v pôvodnej podobe po oprave lokálnych poškodení.

Súčasne bolo potrebné do týchto priestorov navrhnúť novú dispozíciu kongresového wellnes hotela. Ubytovaciu časť tvoria izby so sociálnymi zariadeniami, príslušenstvo, ako služby chyžnej, upratovanie, vstupná recepcia, hala. Odbytové priestory - reštaurácia, kaviareň a vinárne, na ktoré nadväzuje kuchyňa, sklady, zázemie. Slúžia najmä ubytovaným, ale niektoré aj ostatným návštevníkom zámku. Ďalšou časťou hotela je bazén, welness, fitness a spa, ako aj administratívno-prevádzkovo technické zázemie celého hotela. Reprezentačné priestory s vysokými nárokmi na architektonické stvárnenie - kaplnka, malá a veľká rytierska sála - budú využívané na reprezentáciu a kultúrnospoločenské podujatia na vysokej úrovni. Kongresová sála, ako aj menšia konferenčná sála sú veľkopriestorové, variabilne využiteľné.

Priestory kongresovej sály vzhľadom na priestorové potreby, nebolo možné umiestniť do historických častí zámku, preto po konzultácií s pamiatkármi je „vkliesnená“ medzi jeho východné a západné krídlo. Do južnej strany je objekt riešený ako „novotvar“ a to tvaroslovím aj materiálovým variantom. Veľká zasklená hliníková konštrukcia má minimálnu hrúbku rámov, tmavé sklo, ktoré v kombinácii s obkladom z prírodného kameňa tvoria doplnok k historickej architektúre, nekonkurujú jej a nie sú dominantným prvkom. Niektoré bašty sú využité na technické účely – trafostanica, chladiace zariadenie, severozápadná bašta a delová bašta na ubytovanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (výťahy, sociálne zariadenia, ubytovacie kapacity pre imobilných a pod.).

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline