Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
14/2014 ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY

INFOPANEL

Foto: Copyright © 2014 Pato Safko. All Rights Reserved.

HLASUJ CV2014 MEDIArekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Piešťany, Staničná 51

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Ganobjak, Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Zuzana Zacharová, Ing. arch. Martin Paško
Projektant architektonickej časti: Ing. Ján Mikuš, ADOM.M STUDIO s.r.o 
Projektant pamiatkovej obnovy: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
Projektant – statika stavby: Ing. Jozef Mráz
Hlavný zhotoviteľ: ADOM.M STUDIO, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Ďurčan
Stavebník: Nadácia EON ZSE a. s.
Dozorná činnosť: Peter Urban, Jozef Urda
Celkové investičné náklady bez DPH: 2,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,1 mil. €
Lehota výstavby: 04/2012 – 05/2014

Rekonštrukcia piešťanskej národnej kultúrnej pamiatky ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY, postavenej v roku 1906, sa realizovala podľa víťazného projektu študentskej architektonickej súťaže, vypísanej v r. 2008 autorov (v tom čase ešte študentov) Michala Ganobjaka a Vladimíra Haina pod vedením doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorý získal okrem šance na realizáciu aj široké medzinárodné uznanie na výstavách a prezentáciách v zahraničí. Bol predstavený na niekoľkých medzinárodných fórach – konferenciách TICCIH pre obnovu priemyselnej architektúry -, kde v kruhoch odborníkov vyvolal pozitívnu odozvu a uznanlivé postoje. Bol ocenený aj na veľtrhu architektúry SAIE 2012 v Bologni (Taliansko), zameranej na obnovu, regeneráciu, skvalitňovanie prostredia a na vysoko inovatívne a udržateľné riešenia. V konkurencii 133 predložených projektov z 22 krajín získal druhé miesto.

Všetky koncepčné idey architektov sa podarilo aj realizovať. Komplexná realizácia revitalizácie plne rešpektovala náročné požiadavky orgánov ochrany pamiatok. Za situácie, keď konverzia a obnova industriálnych pamiatok u nás je veľmi zriedkavým javom, táto realizácia sa stala pionierskym počinom vysoko hodnoteným metodikmi ochrany pamiatok. Podstatou stavebného zásahu na tomto pamiatkovo chránenom objekte bývalej mestskej Elektrárne Piešťany boli: - adaptácia na novú funkciu: Kultúrno-vzdelávacie centrum o elektrickej energii, - konzervácia a pamiatková obnova dochovaných autentických konštrukcií a priestorov budovy. Zmena funkčného využitia nespôsobila zmeny v objemovej a urbanisticko-priestorovej skladbe areálu, ale naopak, v maximálnej miere zachováva doterajšiu objektovú sústavu vrátane ich priestorovo hodnotných a technicky vyhovujúcich konštrukcií všetkých zachovaných objektov.

Ďalšia stavebná etapa je z rokov 1925-26 - k pôvodnej budove generátorovej haly bol pristavaný trakt transformátorovne a rozvodne vo funkcionalistickom štýle. Autormi projektu prestavby bola známa architektonická dvojica Franz Wimmer a Andreas Szőnyi. Výrobu elektrickej energie elektráreň zabezpečovala do konca 2. svetovej vojny. Od roku 1945 bola čiastočne znefunkčnená, agregáty boli odvezené, no naďalej zabezpečovala distribúciu a transformáciu energie až do 90-tych rokov.

Pri súčasnej rekonštrukcii dispozičná skladba budovy priznáva prevádzkovú schému výroby, je jasná a čitateľná. Zachovanie týchto hodnôt bolo podmienkou stavebnej obnovy a bola bezvýhradne dodržané. Prístavba a nová minimalistická reverzibilná presklená nadstavba s bezbariérovým výstupom na strešnú terasu bola priebežne konzultovaná a konečné riešenie schválené Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Ďalšiu časť prístavby tvorí vložené podzemné podlažie, v ktorom je umiestnené technické vybavenie budovy, ako aj sklady a toalety pre návštevníkov. Je odsadené od pôvodných základov tak, že nemení základové pomery pôvodných konštrukcií.

Reverzibilná konštrukcia prístavby s presklenou fasádou, ktorá prestrešuje a chráni zachované technické zariadenia na ich pôvodnom mieste a súčasne slúži aj ako rozptylový priestor pre návštevníkov viacúčelovej haly. Historickej budovy sa dotýka minimálne. Exponáty sa tak stávajú súčasťou interiéru vstupnej haly.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline