Komuniké z 24. Valného zhromaždenia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska - schválené 30.3.2009

Valné zhromaždenie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ako najvyšší orgán Zväzu, na svojom zasadnutí 30. marca 2009 prijalo toto komuniké:

Členské spoločnosti ZSPS, uvedomujúc si ekonomické súvislosti vo vývoji slovenského stavebníctva a spoločenskú zodpovednosť pri zmierňovaní dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy, sa pridávajú k iniciatívam Štátneho fondu rozvoja bývania, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a k ďalším občianskym združeniam, ktorí konštatujú, že:

  • najvýhodnejšou investíciou pre štát je v súčasnosti investovanie do obnovy bytových budov a výstavby nájomných bytov s akcentom na zatepľovanie,
  • takáto forma investícii nezaťaží štátny rozpočet, pretože ide o úvery, ktoré sa štátu vrátia,
  • z jedného investovaného eura sa touto formou štátu vráti 57 centov,
  • jeden stavbár viaže na seba ďalších troch zamestnancov iných odvetví,
  • jedna investovaná miliarda korún vytvorí približne 3 tisíc 700 pracovných príležitostí,
  • zníženie energetickej náročnosti bytových domov ušetrí peniaze občanom a celospoločensky sa zníži spotreba energie až do 60 percent.

Zavedenie systémového riešenia – štátnej podpory tepelnej ochrany (zatepľovanie spolu s výmenou okien), resp. obnovy budov, by prinieslo viacnásobný účinok. Okrem dlhodobého pôsobenia na celkové úspory energie by opatrenia zmiernili aj dopad hospodárskej krízy na zamestnanosť v sektore stavebníctva i v nadväzujúcich odvetviach hospodárstva.

Stavebníctvo je jeden zo sektorov, v ktorom pracuje množstvo živnostníkov a malých stavebných podnikateľov. Navyše, domov prichádzajú aj odborníci, ktorí doteraz pracovali v zahraničí. Systémové opatrenie zo strany štátu – program obnovy budov – by zvýšením dopytu po stavebných prácach prinieslo:

- nové pracovné miesta v sektore
- znižovanie energetickej náročnosti budov  
- úsporu finančných prostriedkov v domácnostiach.  

Téma znižovania energetickej náročnosti budov je v krajinách EU v centre pozornosti už dlhodobo, ale v čase hospodárskej krízy sa stáva ešte aktuálnejšou.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je presvedčený, že systémovými opatreniami a podporou štátu by sa dlhodobo riešila energetická bezpečnosť Slovenska a súčasne by sa tak napĺňali ciele EÚ z Energeticko – klimatického balíčka do roku 2020, ku ktorému sa prihlásilo aj Slovensko:

      •  o 20 % znížiť emisie skleníkových plynov,
      •  o 20 % zvýšiť mieru energetickej efektívnosti,
      •  dosiahnuť  20 %  podiel  obnoviteľných  zdrojov  na  celkovej  energetickej  skladbe
          spoločenstva.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska apeluje na exekutívu štátu, aby tepelnú ochranu budov zateplením, výmenou okien a vykurovacích systémov prijala ako systémové riešenie v rámci programu významnej obnovy budov s okamžitým vyčlenením finančných prostriedkov a stanovením podmienok ich využitia.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie