Prezídium ZSPS

Prezídium  ZSPS

Prezídium je kolektívnym riadiacim a rozhodovacím orgánom. 8 členov volí Valné zhromaždenie ZSPS. Ostatní členovia sú kooptovaní na základe ustanovení Stanov zväzu. Členmi prezídia môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Právnické osoby sú v prezídiu zastúpené štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Prezídium má najmä tieto práva:

  • rozhodovať o základných otázkach realizácie programu zväzu
  • schvaľovať návrh rozpočtu Zväzu na nasledujúci rok,
  • schvaľovať program zasadania Valného zhromaždenia a predkladať návrh výročnej správy zväzu za predchádzajúci rok a návrh kandidátky na voľbu prezídia a dozornej rady,
  • schvaľovať vstup nových členov do zväzu podľa ustanovení týchto stanov a rozhodovať o členstve a vystúpení zväzu v iných združeniach a asociáciách SR doma i v zahraničí.

Členovia Prezídia ZSPS
vo volebnom období 2016-2020

kontakt PavolKovacik2 kontakty OtoHornacek kontakty ZsoltLukac01
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
prezident ZSPS
Ing. Oto Hornáček
1. viceprezident ZSPS
 Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA
viceprezident ZSPS
spoločník predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločník
MURUS s.r.o. HORNEX, a.s. ZEUS PB s.r.o.
     
kontakt BakosMarek silhouette2 kontakt SinalyRobert
Mgr. Marek Bakoš Ing. Jozef Saloka Ing. Róbert Šinály
člen predstavenstva predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
DÚHA a.s. EKOSTAV a.s. EUROVIA SK, a.s
     
 kontakt Marek Kozlay kontakt DusanJasecko kontakt Miroslav Novosedlik
Ing. Marek Kozlay  Ing. Dušan Jasečko Ing. Miroslav Novosedlík
obchodný riaditeľ pre rozvoj verejného sektora predseda predstavenstva predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
COLAS Slovakia, a.s. Keraming a.s. Novosedlík, spol. s r.o.
     
kontakty JanMajersky kontakt JurajHirner kontakty Branislav Lukac
Ing. Ján Majerský, PhD. Ing. Juraj Hirner Ing. Branislav Lukáč
generálny riaditeľ konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK konateľ
Proma, s.r.o. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. STRABAG s.r.o.
     
kontakt ivankimlicka    
Ing. Ivan Kimlička    
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ    
VÁHOSTAV - SK, a.s.    
     

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie