Čo chcú mať v predpisoch experti

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Hospodárske noviny | 23.5.2018 | Rubrika: HN Expert | Strana: 15 | Téma: Stavebné firmy

VÝSTAVBA

"Stavarinu" nemožno robiť bez odbornej kvalifikácie, musí ísť o viazanú, nie o voľnú živnosť, ako je to doteraz. Je o tom presvedčený Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Jeho prezident Pavol Kováčik prezentuje myšlienky, ktoré chcú dostať do nového stavebného zákona.

1. Vrátiť stavebnú činnosť do zoznamu viazaných živností

Na zhotovenie stavieb bude potrebný vysokoškolský diplom druhého stupňa architektonického alebo stavebného zamerania a najmenej trojročná prax vo výstavbe. Tým sa naplnila prvá zo zásadných požiadaviek Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

2. Povinný vykonávací projekt pre všetky vyhradené stavby

V zhode s názorom Slovenskej komory stavebných inžinierov a Slovenskej komory architektov sa do zákona o výstavbe dostáva zvláštna kategória stavieb. Budú ju tvoriť mimoriadne technologicky náročné stavby, ktoré z hľadiska vysokých nárokov na stavebnú činnosť a technické vybavenie vyžadujú garanciu kvality vo fáze projektovania i výstavby.

3. Čierne stavby riešiť v zárodku

Na princípe predchádzania ich vzniku - obce a mestá musia priebežne robiť kontrolné prehliadky. V zákone presne definovať verejný záujem v rámci legalizácie stavieb. Niet lepšej prevencie pred nepovolenými (a čiernymi) stavbami, ako je kvalitná činnosť stavebných úradov a dohľad miest a obcí nad ich územím. A naopak: nečinnosť štátnych úradov a ľahostajnosť samosprávy je živnou pôdou pre ich vznik. Ujasnením ich vzťahov, práv a povinností, pokiaľ ide stavebnú činnosť tak, ako je nastavená v návrhu zákona, by mohla v tejto oblasti pomôcť. Stavby bez povolenia či v rozpore s ním by však mala najmä verejnosť chápať ako niečo, čo sa v slušnej spoločnosti jednoducho nepatrí...

4. Certifikáciu stavebných dodávateľov vyhradených stavieb

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska pripravuje návrh systému. Zabezpečí stavebníkom a investorom zvýšenú istotu, že sa ich prostriedky využijú optimálne a výsledkom bude kvalitná stavba s očakávanými úžitkovými vlastnosťami a prevádzkou. A čo je hlavné, stavba bude spĺňať všetky bezpečnostné kritériá počas výstavby i užívania.

5. Podmienky začatia stavby a ochranu pred nátlakom stavebníka

Ustanoviť, že s prípravnými prácami možno začať ihneď po doručení stavebného súhlasu alebo stavebného povolenia, že stavba je začatá odovzdaním staveniska alebo jeho časti podľa dohody v zmluve o dielo. Zodpovednosť počas celej výstavby spočíva na projektantovi práve tak ako na zhotoviteľovi a stavebníkovi. Treba zabezpečiť spoluprácu týchto troch základných účastníkov výstavby na stavenisku.

6. Autorský projektový dohľad nad stavbou

V návrhu zákona o výstavbe je obsiahnutý.

7. Stavebné denníky v klasickej i v elektronickej forme

Denníky už dnes vyžaduje bežná stavebná prax. Príprava predpisov je v čase, keď ešte nie sme pripravení na kodifikovanie postupov elektronického získavania, spracovania a poskytovania relevantných informácií vo výstavbe alebo zavedenie stavebného denníka v elektronickej forme. Prax predbehla prípravu. A je to znepokojivé, ak vieme, že stojíme pred nevyhnutným zavádzaním informačného modelovania stavieb (BIM). Pomerne razantne na to upozornila aj nedávna odborná konferencia ZSPS - Fórum slovenského stavebníctva. Aj preto sme spolu s predsedami oboch komôr požiadali ministerstvo dopravy a výstavby o založenie expertnej skupiny.

8. Jednoznačne definovať postupy stavebných úradov a ostatných účastníkov.

Určiť práva a povinnosti tak, aby vo vykonávacích vyhláškach zostal priestor len pre nevyhnutné podrobnosti. Legislatívna technika spracúvania predpisov sa niekedy javí stavebným odborníkom (ako napokon odborníkom každého technického smeru) ťažie uchopiteľná. V každom prípade bolo našou snahou v spolupráci s komorami a ministerstvom vteliť priamo do zákona to podstatné a v záujme stavebníkov, projektantov a stavebných dodávateľov všetko to, čo je pre dobrú stavebnú prax zásadné a neobíditeľné.

 

Dialog stakeholderov CraftEdu

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie