Stavebný zákon chce zjednodušiť prax

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

hnonline.sk | 22.5.2018 | Rubrika: Expert | Strana: 0 | autor: kok,run | Téma: Stavebné firmy

Koniec nepovoleným stavbám, zjednodušené povoľovanie stavieb do 150 štvorcových metrov zastavanej plochy sľubuje nový stavebný zákon z dielne ministerstva dopravy a výstavby.

Po 41 rokoch by sme mali mať na Slovensku konečne celkom nový stavebný zákon. Po fiasku s predošlým návrhom, ktorý sa pripravoval v rokoch 2014 až 2016 a ktorý sa napokon zmietol zo stola, pripravuje ministerstvo dopravy a výstavby úplne novú verziu. Hlavnou novinkou je, že autori návrh rozdelili na dva samostatné celky - zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Dôvodom je veľmi ťažká priechodnosť tejto zásadnej normy, ktorá si vyžaduje obrovský konsenzus nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Výstavba, stavby a vôbec okolité prostredie sa totiž dotýka každého.
Jedno konanie, jedno rozhodnutieZjednodušiť a urýchliť povoľovacie procesy, a to najmä pri jednoduchých a drobných stavbách, to je hlavným cieľom nových stavebných predpisov. Ministerstvo dopravy a výstavby navrhuje, aby sa stavby do 150 štvorcových metrov zastavanej plochy na dvoch nadzemných podlažiach povoľovali v zjednodušenom režime. "Ak by si niekto chcel takýto, napríklad rodinný dom, postaviť, nemal by absolvovať žiadne správne stavebné konanie, ako ho poznáme dnes," hovorí Peter Ďurček, štátny tajomník ministerstva.
Ako by to malo vyzerať? Prídete na stavebný úrad, ten posúdi súlad s územno-plánovacou dokumentáciou, dostanete kladné územné stanovisko a zadovážite si súhlas od potrebných úradov, ktoré súvisia s vodou, elektrinou, plynom a požiarnou bezpečnosťou. Potom podáte žiadosť na stavebný úrad, ktorý by vám mal podľa návrhu náhodným systémom prideliť stavebného komisára, a ten by mal posúdiť projekt, ktorý vám vypracuje projektant. Na to dostanete stavebný súhlas vo forme osvedčenia. "V takých prípadoch by sa nemalo vydávať rozhodnutie v správnom konaní," dodáva Ďurček.

Stop čiernym stavbámNový návrh je podľa štátneho tajomníka nastavený tak, aby nové čierne stavby už nevznikali. "Myslím, že sa nám to aj podarilo. Podľa nového návrhu neexistujú prípady, keď by mohlo dôjsť k dodatočnému povoľovaniu stavieb. V súvislosti s nelegálnymi stavbami totiž dávame dôraz na povinnosti orgánu verejnej správy."
Ak sa orgán stavebnej správy dozvie, že môže hroziť čierna stavba, podľa Ďurčeka už by nemal byť iný postup, než nariadenie takýto objekt odstrániť. "Uloží sa pokuta, nastane výkon rozhodnutia o odstránení a podá sa trestné oznámenie."
Existujúce nelegálne stavy nový zákon nerieši. "Ide o celospoločenský problém, takých stavieb je veľa a my ho nevieme vyriešiť tak, že do stavebného zákona dáme, že sa tieto stavby zbúrajú," podčiarkol Ďurček. Treba však podľa neho urobiť jasnú deliacu čiaru, zadefinovať pozemky, stavby a právne vzťahy medzi pozemkami a nelegálnymi stavbami. "Musíme oddeliť, čo bolo, od toho, čo bude. A hľadať nejaké iné celospoločenské riešenie na inej úrovni, než je stavebný zákon."
Späť na štátnu správu
Aktuálny návrh pripravovaného zákona o výstavbe uvažuje o návrate stavebných úradov do štátnej správy. Podľa Pavla Kováčika, prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, je to správny krok. "Zabezpečí sa tým jednotná metodika aj odborné personálne a technické vybavenie stavebných úradov. Tým sa zrýchlia aj administratívne úkony spojené najmä s vybavovaním stavebných povolení," vraví Kováčik.
Štátny tajomník Ďurček pripomína, že ide o prenesený výkon štátnej správy, nie o originálnu pôsobnosť obcí, a preto tu nejde o žiadne odňatie právomocí, tie sa len znovu vrátia štátu.
Alarmujúce číslaV prospech vrátenia spomínaných právomocí štátu hovoria podľa Ďurčeka aj čísla. "Kvalifikovaný odhad pri priemerne jednoduchej alebo priemerne zložitej stavby je 286 dní, kým priemer v Únii je 165 dní. To je jeden zo základných motívov, ktoré nás vedú k tomu, že s tým niečo musíme urobiť, aby sme sa priemeru EÚ priblížili."
Pripomína tiež, že ľudia často narážajú na problémy s výkonom stavebnej správy, keď starostovia a primátori miest a obcí sú na jednej strane zástupcami subjektov, ktorí majú na území nejaký záujem, no ten sa nemusí zhodovať so záujmami stavebníka. Na druhej strane sú zase orgánom, ktorý o tom rozhoduje. "Generálny prokurátor vo svojich správach za rok 2015 a 2016 o stave zákonnosti kritizuje stavebné konania ako najnezákonnejšie konania verejnej správy," tvrdí Ďurček. Pripomína aj to, že od roku 2004 sa začali prvé žaloby o náhrade škody v súvislosti so stavebnými konaniami. Do konca minulého roku stúpol objem finančných prostriedkov, ktoré si nárokujú ľudia v dôsledku zlého konania stavebných úradov alebo v dôsledku ich nečinnosti, na úroveň okolo 200 miliónov eur.

Čo sa má zmeniť pre stavebníkov v zákone o územnom plánovaní a v zákone o výstavbe (ktoré nahradia starý Stavebný zákon)
Hlavné zámery zákona- zjednodušiť ľuďom život na úradoch- profesionálny výkon stavebných úradov, inšpektorov (aktuálne zlyháva aplikačná prax)- znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní- poriadok v území a akákoľvek výstavba len v súlade s právnymi predpismi
Zákon o územnom plánovaní - vybrané novinky
1. Zavádzajú sa nové územnoplánovacie podklady: - územná štúdia, ktorá nahrádza urbanistickú štúdiu a územný generel  - krajinná štúdia
2. Bratislava a Košice dostanú špeciálny režim - budú mať inovovanú územnoplánovaciu dokumentáciu. Navyše, územné plány budú musieť mať povinne všetky obce s istými časovými odstupmi podľa počtu obyvateľov. V súčasnosti je táto povinnosť určená len pre obce nad dvetisíc obyvateľov.
3. Zefektívni sa prerokovanie a obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie. Niektoré procesy územného plánovania sa zjednodušia a niektoré povinnosti odpadnú.
4. Obec v rámci územného plánovania získa dôležité postavenie - bude vydávať územné stanovisko ako podklad pre povoľovanie stavieb na základe stavebného zámeru.
5. Zamestnanci v orgánoch územného plánovania budú musieť spĺňať osobitné kvalifikačné predpoklady, zabezpečí sa tým vyššia profesionalita stavebných úradov a budú musieť absolvovať povinné školenia.
6. Forma a obsah územnoplánovacej dokumentácie budú spresnené vykonávacími predpismi, bude sa to týkať aj osôb s odbornou spôsobilosťou v územnom plánovaní a v územno-technických požiadavkách.
Zákon o výstavbe - vybrané novinky
1. Zavedie sa zjednodušený režim povoľovania technicky menej náročných stavieb, takzvaných jednoduchých a drobných stavieb, ktoré bude možné povoliť formou ohlásenia - stavebným súhlasom a kolaudačným súhlasom.
2. Upravujú sa práva a povinnosti osôb vo výstavbe s dôrazom na zvýšenie zodpovednosti oprávnených osôb ako projektantov, zhotoviteľov stavby a všetkých tých, ktorí sa zúčastňujú na stavebno-technických a stavebných dozoroch. Taktiež sa definujú vzťahy medzi zainteresovanými subjektmi vo výstavbe.
3. Územné rozhodnutie z procesu vypadne.
4. Zavádza sa "stavebný zámer", čo je podklad pre umiestnenie stavby a zladenie s územnými parametrami. Stavebným zámerom sa má vyjadriť urbanisticko-architektonické a základné stavebné riešenie stavby a jej umiestnenie do prostredia. Súlad stavebného zámeru so zámermi územného plánovania, najmä s funkčným a priestorovým usporiadaním územia, osvedčí obec územným stanoviskom. Súčasné dvojkolové územné a stavebné konanie má nahradiť zásada: jedna stavba, jedno rozhodnutie, jedno konanie.
5. Slovenská stavebná inšpekcia sa má špecializovať na činnosť stavebného úradu a štátneho stavebného dohľadu. Bude pôsobiť v územných obvodoch. Upraví sa aj pôsobnosť takzvaných špeciálnych stavebných úradov.
6. Zavedie sa takzvaný stavebný komisár. Ten nahradí stavebný úrad v prípade jednoduchých a drobných stavieb, ktoré plnia funkciu hlavnej stavby, a tiež v prípade úprav stavby zhotovovanej na základe stavebného súhlasu. Otázka stavebného komisára je ešte otvorená, ministerstvo rokuje so ZMOS, aby sa našlo riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým zúčastneným.
7. Formu a obsah dokumentácie potrebnej na povolenie, realizáciu a prevádzku stavieb spresnia vykonávacie vyhlášky. Rovnako sa to týka obsahu podaní účastníkov, obsahu rozhodnutí stavebného úradu, všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, požiadaviek na bezbariérové užívanie stavieb, ďalej podmienok odbornej spôsobilosti zamestnancov stavebných úradov, ako aj podrobností práce stavebných komisárov.
8. Ministerstvo dopravy a výstavby chce v spolupráci s ministerstvom životného prostredia dosiahnuť, aby niektoré konania pri posudzovaní vplyvov výstavby na životné prostredie boli súbežné, či už pri posudzovaní strategického dokumentu v rámci územného plánovania alebo pri stavebných konaniach.
9. Upravuje sa nová kategorizácia stavieb: drobné stavby, jednoduché stavby a ostatné stavby a v rámci ostatných sa ešte spresnia takzvané vyhradené stavby, ktoré sú technicky náročné, ako sú napríklad mosty či diaľnice. Tie budú mať povinne vykonávacie projekty a ďalšie podrobnosti, napríklad statické posudky, aby bola zabezpečená kvalita a bezpečnosť stavby.
10. Za porušenie povinností sa stanovujú nové sadzby pokút.

 

Dialog stakeholderov CraftEdu

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie