[SaB] Záujmy a požiadavky stavebníkov sa aj v čase krízy snaží riešiť zväz stavebných podnikateľov slovenska. Na otázky nám odpovedal Pavol Kováčik, prezident združenia

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Aké kľúčové problémy aktuálne rieši stavebný sektor?
Problémov je v súčasnosti hneď niekoľko, v závislosti od druhu investora, typu stavieb, ako aj fázy prípravy a výstavby. Značný je výpadok v prípade drobných stavieb a opráv, kde sú zákazníkmi prevažne obyvatelia. Obyvatelia v domácej karanténe prestali produkovať a odložili väčšie výdavky. Medzi odložené výdavky patria i stavebné opravy a investície, čo je práca pre živnostníkova malé firmy – a tí v stavebníctve tvoria až 30 percent. U developerov sa už v niektorých prípadoch objavili ťažkosti s dokončením rozostavaných stavieb z dôvodov zhoršenia ich finančnej situácie, v prípade dokončených stavieb sú problémy s kolaudáciou pre nefungujúce stavebné úrady. S problémami sa stretávajú i projekčné a inžinierske spoločnosti, kvôli nefungujúcim stavebným úradom, ale aj u verejných stavieb či nespolupracujúcich investorov.

Do akej miery v stavebnom segmente momentálne prebiehajú stavebné práce, zákazky a dodávky stavebných materiálov?
Aktuálne mešká väčšina stavieb na Slovensku, vrátane veľkých infraštruktúrnych stavieb. Problémom sú prísne hygienické a organizačné pravidlá na stavbách, nedostatok personálnych kapacít – výpadok zahraničných pracovníkov a domácich pracovníkov v karanténe, ale aj meškajúce dodávky materiálov. Meškanie stavieb z dôvodu nového koronavírusu sa pohybuje v týždňoch. V individuálnych prípadoch boli stavby pozastavené predovšetkým z dôvodu nemožnosti montáže špeciálnych technologických zariadení zo zahraničia (s potrebou zahraničných montérov). Situácia sa však spolu s uvoľňovaním režimu v okolitých štátoch začína riešiť.

Je podľa vás možné aj v období neustále prítomnej hrozby nového koronavírusu zabezpečiť normálny priebeh stavebných prác? 
ZSPS zastáva stanovisko, a skúsenosť posledných týždňov to potvrdzuje, že v prípade stavebných prác vykonávaných prevažne v exteriéri – zemné práce, dopravná infraštruktúra, verejné priestranstvá, areály škôl, zatepľovanie budov a pod. – sa práce realizujú. Pri dodržaní bezpečnostných požiadaviek (organizačné opatrenia, rozostupy, ochranné pomôcky, individuálny stravovací režim, atď.) je vo vonkajšom prostredí riziko nákazy koronavírusom veľmi nízke.

S akými scenármi vývoja momentálne počítate? Aký by bol podľa vás optimálny priebeh postupného uvoľňovania opatrení vzhľadom na potreby stavebníctva?
Stavebný sektor patrí z hľadiska zamestnávania na Slovensku k významným odvetviam, po priemysle a obchode je tretí najpočetnejší a živí sa ním takmer desatina produktívneho obyvateľstva. Samozrejme, sme zástancami čo najrýchlejšieho uvoľňovania reštriktívnych opatrení v cezhraničnej výmene pracovníkov, viacero organizačných opatrení v oblasti prípravy a povoľovania stavieb, obnovenia činnosti stavebných úradov. Dôležitá je aj efektívna motivácia štátu voči zamestnávateľom v stavebníctve. Napríklad, v susednej Českej republike vláda prijala uznesenie o poskytovaní osobitných kompenzačných platieb za sťažené podmienky pri realizácii stavieb dopravnej a vodnej infraštruktúry. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) má v tomto duchu pripravené návrhy špecifických opatrení a úloh na zmiernenie negatívnych vplyvov na stavebníctvo. V mene ZSPS som 24. marca 2020 odoslal ministrovi dopravy a výstavby SR list so žiadosťou o rokovanie o týchto návrhoch.

Aké opatrenia by momentálne stavebníctvu najviac pomohli?
Ako som už spomínal, stavebný sektor patrí z hľadiska zamestnávania na Slovensku k významným odvetviam, po priemysle a obchode je tretí najpočetnejší a živí sa ním takmer desatina produktívneho obyvateľstva. Na rozdiel od priemyslu a obchodu však naň majú prijaté preventívne opatrenia miernejší priamy vplyv. Plne si uvedomujeme, že z dlhodobého hľadiska je neudržateľné riešiť situáciu dotáciami na udržanie pracovných miest. Vláda už teraz musí začať riešiť finančné schémy a hľadať zdroje pre investície, ktoré opätovne rozhýbu ekonomiku. Už dnes by sa mala zamerať aj na zintenzívnenie vecnej prípravy verejných investícií v oblasti dopravnej infraštruktúry, komunálnych a regionálnych projektov. Cez multiplikačný efekt by sa tým podarilo aj čiastočne zvýšiť regionálnu zamestnanosť. Inšpirovať sa môžeme aj v okolitých štátoch, o návrhoch a riešeniach vzájomne komunikujeme aj na úrovni Európskej federácie stavebného priemyslu (FIEC), ktorej členom je aj ZSPS. Tamojšie vlády v spolupráci s partnerskými stavebnými zväzmi už pripravujú investičné programy v súčinnosti s bankami či ďalšími partnermi na udržanie hospodárstva počas pandémie a oživenie po kríze. Príkladom môže byť napríklad Taliansko, kde sa pod názvom Webuild vytvára spoločná investičná iniciatíva s kapitálom okolo ôsmich percent HDP Talianska.

Podarilo sa vám s ministrom dopravy a výstavby doriešiť úpravu karanténnych postupov cezhraničného styku pre pracovníkov v stavebníctve?
Ide nám predovšetkým o vzájomný cezhraničný pracovný styk medzi Českou a Slovenskou republikou. Český a slovenský stavebný trh je mnoho rokov veľmi úzko prepojený a počíta so vzájomným zdieľaním kapacít. Je obvyklé, že konkrétne špecializované strediská a zdroje vybudovala stavebná spoločnosť na území jedného štátu s tým, že ich bude využívať v druhom štáte. V prvej fáze sme spoločným listom zväzov stavebných podnikateľov SR a ČR oslovili vlády oboch krajín s požiadavkou úpravy vzájomného cezhraničného styku pre pracovníkov vo výstavbe tzv. kritickej infraštruktúry, teda dopravnej, vodnej a energetickej. Ústretovým prístupom ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala, ako aj pracovníkov Ministerstva dopravy a výstavby SR sme pripravili postup príchodu pracovníkov z Čiech na stavby dopravnej infraštruktúry na Slovensku, ktorý sa začína realizovať v týchto dňoch (koniec apríla 2020). S českými kolegami podobne intenzívne pracujeme na možnosti zapojenia slovenských stavbárov na stavbách v Českej republike.

Rozhovor bol uverejnený v časopise Stavebníctvo a bývanie.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie