34. Valné zhromaždenie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Dovoľujeme si Vás informovať o konaní 34. Valného zhromaždenia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktoré sa uskutoční:

28. marca 2019 o 10,00 hod.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ROKOVANIA 34. VZ ZSPS:

I. Verejná časť:

1. Registrácia (9,30 hod.)

2. Otvorenie rokovania, privítanie hostí a čestných členov Zväzu (10,00 hod.)

3. Vystúpenie Prezidenta ZSPS, hostí a čestných členov Zväzu

4. Otázky z pléna, diskusia a záver (do 10,30 hod.)

II. Vnútro zväzová časť (od 10,30 hod.):

1. Otvorenie vnútro zväzovej časti rokovania

2. Voľba návrhovej komisie, komisie pre sčítanie hlasov a overovateľa protokolu

3. Hlasovanie o programe

4. Správa o plnení hlavných úloh a činnosti ZSPS

5. Správa o plnení uznesenia 33. VZ ZSPS

6. Správa o hospodárení ZSPS za rok 2018

7. Návrh hlavných úloh ZSPS na rok 2019

8. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2019

9. Diskusia

10. Hlasovanie o správach, resp. návrhoch v bodoch 4 – 8

11. Rôzne

12. Návrh a hlasovanie o uznesení z 34. VZ ZSPS

13. Záver (predpoklad do 11,30 hod.)

Obed (od 11,30 hod.)

Materiály na rokovanie valného zhromaždenia budú členom ZSPS zaslané e-mailom po ich schválení

Prezídiom ZSPS, ktoré sa bude konať dňa 19. marca t.r. v Bratislave.  

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie