Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
GreenDeal4Buildings (zahájený)

GD4B Logo long SMALL 200PPI

Čelíme klimatickým núdzovým výzvam na dosiahnutie potrebnej miery renovácie budov na takmer nulovú úroveň. Investície do fondu budov zamerané na čistú energiu pomôžu prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo na Slovensku, v krajine, ktorá je blízko úplnej dekarbonizácii elektrickej energie, a v Českej republike má posunúť dekarbonizáciu ekonomiky na požadovanú úroveň do roku 2050.

 

Okrúhle stoly o implementácii inteligentného financovania inteligentných budov

 

ÚVOD

Zvýšenie investícií do súkromného bývania, ale aj do verejných budov, ako sú nemocnice, školy a úrady, závisí od dostupnosti súkromných financií. Preto sa stavebný sektor na Slovensku a v Českej republike obrátil na finančných stakeholderov, ktorý si uvedomili, že investície do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov majú nielen sociálne dopady, ale aj značný finančný efekt. Potrebná je dôvera v dosiahnutie cieľovej energetickej hospodárnosti budov, možnosť agregovať početné malé projekty do veľkého množstva financovateľných projektov a zníženie rizika týchto investícií.

 

OKRÚHLE STOLY NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE

Koordinátor: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska - ZSPS (spolupredseda Slovenského okrúhleho stola)

Predseda Slovenského okrúhleho stola: Slovenská inovačná a energetická agentúra - SIEA

Predseda českého okrúhleho stola: Združenie podnikatelů ve stavebnictví - SPS

Partneri: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SK), Prvá stavebná sporiteľňa (SK), Ústav vzdelávania a služieb (SK), VIAEUROPA (SK), Svaz podnikatelu ve stavebnictví v České republice (CZ), SEVEn (CZ), Asociace pro rozvoj infrastruktury (CZ), Asociace poskytovatelů energetických služeb (CZ)

Podporné organizácie a inštitúcie:

Európske a medzinárodné:

 • Európska komisia;
 • Skupina Európskej investičnej banky;
 • Iniciatíva OSN na financovanie životného prostredia;
 • Európska hypotekárna federácia, Európska federácia stavebného priemyslu (FIEC), Rada pre kryté dlhopisy;

Zo Slovenska a Českej republiky (okrem vyššie uvedených):

 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS);
 • Únia miest a obcí Českej republiky (SMOČ);
 • Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB);
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenska;
 • Ministerstvo financií Slovenska;
 • Ministerstvo školstva, výskumu a vývoja;
 • Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB);
 • Československá obchodní banka (ČSOB);
 • Komerční banka - KB;
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu Českej republiky;
 • Ministerstvo regionálniho rozvoje Českej republiky;
 • Ministerstvo životního prostředí Českej republiky;
 • Rada výstavby České republiky;
 • Energetický regulační úřad;
 • a viac ako 40 zainteresovaných strán zo stavebného sektoru.

Začiatok projektu 1. jún 2021

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Ciele projektu:

Celkovým cieľom projektu je zriadenie slovenského a českého okrúhleho stola na implementáciu Iniciatívy inteligentného financovania inteligentných budov Európskej komisie, vypracovanie cestovných máp a akčných plánov zainteresovaných strán zameraných na rozvoj troch pilierov, ktoré sú základom tejto iniciatívy. Okrúhle stoly venované investíciám do energetickej efektívnosti budú stálymi mnohostrannými diskusnými fórami, na ktorých sa budú zúčastňovať príslušné zainteresované strany, ako sú vláda, regionálne orgány a samosprávy, finančný sektor, ESCO, vlastníci domov, operátori v celom hodnotovom reťazci energetickej efektívnosti a v stavebníctve. Väčšina operátorov v stavebníctve na Slovensku a v Českej republike sú malé a stredné podniky (veľká časť sú malé podniky). Mnoho malých a stredných podnikov v hodnotovom reťazci energetickej efektívnosti, najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov, je navyše nevyhnutných pre inovácie, ktoré umožňujú úspešnú energetickú transformáciu v stavebnom priemysle. Preto sa projekt bude osobitne zameriavať na MSP.

V rámci projektu sa spracujú modely financovania udržateľnej energie s cieľom prilákať ďalšie súkromné ​​financovanie renovácie budov na takmer nulový energetický štandard.

Základným cieľom bude organizácia renovácií do väčších blokov, aby mohli ťažiť z lepších podmienok financovania a cenové zvýhodnenie z väčšieho rozsahu obstarávaných prác a zariadení. Okrúhle stoly preto zabezpečia potrebnú koordináciu a podporu pri vytváraní rozsiahlych balíkov financovateľných projektov prostredníctvom agregácie veľkého počtu malých projektov, aby sa finančné schémy vyvinuté finančným sektorom mohli zásobiť investičnými balíčkami kritickej veľkosti pre čo najefektívnejšie využitie súkromných zdrojov financovania.

Okrúhle stoly sa budú zaoberať aj efektívnosťou verejného financovania, maximalizáciou využívania dostupného verejného financovania prostredníctvom finančných nástrojov na riešenie zistených zlyhaní trhu a lepším zameraním grantov na zraniteľných spotrebiteľov a zvyšovaním vplyvu súkromných investícií napríklad prostredníctvom využívania synergií verejno-súkromného financovania a financovania z rôznych zdrojov, ako aj implementácia nástrojov, ako pasportizácia budov, ktoré budú systematizovať jednotlivé vládne kampane na dotovanie čiastkových zlepšení (dotácie na kotly, dotácie na FV panely a ďalšie).

Projekt bude replikovať a rozširovať už úspešné iniciatívy a inovácie vyvinuté v rámci projektov Horizont 2020. V zásade sa zameria na implementáciu už vyvinutých nástrojov a postupov a vývojové práce v rámci projektu sa obmedzia na ich prispôsobenie, ak je to nevyhnutne potrebné, implementácii na Slovensku a v Českej republike. Zváži tiež iniciatívy, mechanizmy a nástroje predstavené počas Fóra pre trvalo udržateľnú energiu (SEIF).

Slovensko a Česká republika sa zúčastnili na verejných konferenciách iniciatívy SEIF. Projekt bude stavať na výsledkoch tejto iniciatívy, rozvinie svoje aktivity prostredníctvom národných okrúhlych stolov s cieľom prispieť k spolupráci medzi národnými okrúhlymi stolmi na úrovni EÚ.

 

greendeal4buildings.eu

 

Stavebníctvo v kríze / Oživenie realitného trhu

https://www.ta3.com/relacia/937963/stavebnictvo-v-krize-ozivenie-realitneho-trhu


 

[TS GD4B] Kľúčoví stakeholderi stavebníctva, štátnej a verejnej správy dnes predstavili zelenú dohodu pre budovy

Uverejnené: Zväz: Zelená dohoda pre budovy má pomôcť pri obnove budov na bezemisné (teraz.sk)

Pozvánka na Slávnostný okrúhly stôl Zelenej dohody pre budovy

SAVE THE DATE: Slávnostný okrúhly stôl projektu Zelená dohoda pre budovy

TS - Okrúhly stôl zelená dohoda pre budovy

TS - 4. stretnutie odborných skupín

Uverejnená: www.webnoviny.sk    dnesky.sk    www.webnoviny.sk    www.slovenskaiskra.sk    dnesky.sk    www.webnoviny.sk    www.asb.sk    www.teraz.sk    openiazoch.zoznam.sk    www.trend.sk    hnonline.sk    www.webnoviny.sk

TS o zahájení okrúhlych stolov

Uverejnená: teraz.sk    openiazoch.zoznam.sk   SIEA     pravda.sk

TS - druhý okrúhly stôl

Uverejnená: asociaciapz.sk siea.sk

TS - prvý okrúhly stôl

Uverejnená: trend.sk teraz.sk siea.sk asociaciapz.sk dnes24.sk asb.sk

Články

[NOVÉ] Článok v Eurostav 11/21: https://www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-prezidenta-a-zvazu/17767-eurostav-11-21-forum-slovenskeho-stavebnictva-2021

 

gd4b partners 01

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline