[hnonline.sk] Priemysel a stavebníctvo bude mať veľké problémy

V súčasnej situácii máme dve skupiny postihnutých firiem: tie, ktoré sú priamo postihnuté obmedzeniami a dopyt po ich výrobkoch a službách sa prepadol (cestovný ruch) a ďalšie odvetvia, ktoré sú situáciou ovplyvnené nepriamo. Problémom je, že firmy majú fixné náklady v čase, keď náhle a nie vlastným zavinením prišli o tržby. Opatrenia by preto mali smerovať k prekonaniu tejto dočasnej nepriaznivej situácie. Na problémy reagujú odborníci.

Osobitná situácia je v priemysle a stavebníctve. Ako sa vyjadril Vladimír Jurík, konateľ Študia-21 plus a poradca prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, „dopad šírenia koronavírusu COVID-19 na ekonomiku sa síce nateraz ešte nedá vyčísliť, keďže zatiaľ nevieme odhadnúť dĺžku karanténnych opatrení a ani ich rozsah, už teraz je zrejmé, že môže mať devastačné účinky pre mnohé malé a stredné spoločnosti. A to najmä v citlivých sektoroch, akým je stavebníctvo.“

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska už upozornil, že situácia v sektore je skutočne ťažká. Veľa domácich pracovníkov je v povinnej karanténe, respektíve v dobrovoľnej izolácii. Z dôvodu uzatvorenia ubytovacích zariadení nie je možné získať pracovníkov zo vzdialenejších lokalít. Opatrenia susediacich štátov, Českej republiky a Ukrajiny prakticky znemožňujú príchod zazmluvnených pracovníkov. Prejavuje sa absencia dodávok materiálov, a to aj zo zahraničia. Za tejto situácie ťaživo doliehajú na stavebné firmy daňové a odvodové povinnosti či komplikované prevádzkové opatrenia.

„Uvedomujeme si, že vzhľadom na všeobecný prepad hospodárskych aktivít bude štát čeliť výpadku daňových príjmov a jeho priority budú zamerané najmä na riešenie aktuálnych problémov, takže na verejné investície s veľkou pravdepodobnosťou nebudú zdroje v rozpočte, obáva sa Jurík. „Je tiež zrejmé, že obchodný priestor stavebných spoločností sa vo verejnom sektore zmenší. No treba si uvedomiť, že z dlhodobého hľadiska je vytváranie obchodných príležitostí to najdôležitejšie, čo zamestnávatelia potrebujú.“

Stavebníci vítajú prípravu "Návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19" v gescii Ministerstva hospodárstva SR, kde popri nesporne prioritných otázkach riešenia zdravotnej starostlivosti je nevyhnutná aj podpora ekonomiky, podnikov a zamestnancov.

Dlhodobé opatrenia

No popri krátkodobých opatreniach (krátkodobé bezúročné úvery pre podniky, odklad povinnosti zaplatiť daň všetkými daňovníkmi, podania daňového priznania DPH, odklad úhrady všetkých povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov a pod.) je potrebné prijať aj opatrenia zamerané na prevenciu a systém postupov pre podniky a opatrenia podporujúce opätovný hospodársky rast. Teda zabezpečiť urýchlené testovanie zamestnancov na COVID-19, na obdobie do ukončenia stavu núdze nevyžadovať štatistické výkazy a upustiť od sankcionovania za nedodržanie informácií, podporiť investovanie v súkromnom sektore prostredníctvom zrýchleného daňového odpisovania, a pod.

Ako vysvetľuje Vladimír Jurík, v tejto súvislosti  už pripomienkovali návrh súboru opatrení ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka, aby sa opatrenia zamerané na zmiernenie ekonomických dopadov mimoriadnej situácie zavádzali plošne na všetky podnikateľské subjekty. „Zásadne požadujeme, aby bolo zavedené plošné moratórium na udeľovanie sankcií za nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku od 1. 3. 2020 do doby skončenia mimoriadnych opatrení a dopadov počas trvania celej zmluvy. Odporúčame iniciovať rokovania s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri, o možnostiach zmrazenia splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické osoby (zamestnancov), ako aj právnické osoby, ako aj o možnosti zavedenia špecificky vytvoreného bankového produktu, ktorý pomôže firmám prekonať nepriaznivú finančnú situáciu a pod.“

Kde sú zdroje

Najbližšie reálne masívnejšie zdroje budú až z EŠIF – z nového programového obdobia, hoci aj tu ešte reálne kontúry chýbajú. Pritom z minulosti máme poznatok, že príprava nových operačných programov a následne výziev trvala minimálne 2 až 3 roky. Projektový cyklus týchto projektov je – v prípade dobiehajúceho IROP – v priemere 31 mesiacov od vyhlásenia výzvy. To je príliš dlhé obdobie pre mestá, obce či stavebné spoločnosti.

Preto sa podľa vyjadrenia prezidenta ZSPS Pavla Kováčika hodlá yväz zapojiť do prípravy nového programového obdobia oveľa intenzívnejšie ako v minulom období a poskytne vecne príslušným ministerstvám pri jeho príprave svoje skúsenosti a odborné kapacity. Takisto je v tejto chvíli dôležité, že Zväz stavebných podnikateľov úzko spolupracuje s RÚZ a APZ na tvorbe dokumentov, ktoré pre nás predstavujú legitímny obchodný priestor, aby sa nadmerne neutlmil hospodársky život.

Časť článku bola prevzatá z: https://hnonline.sk/expert/2117379-koronou-trpia-male-firmy-aj-velke-firmy-ako-mozu-nahradit-vypadok-prijmov

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie