Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[toptrendy.sk] Situácia na Ukrajine môže ovplyvniť aj slovenské stavebníctvo

Podľa projektantov nedokáže nová vláda pravdepodobne udržať tempo investovania do prípravy stavieb. Prípravu verejných stavieb môže ohroziť predovšetkým nedostatok peňazí. Situácia na Ukrajine môže mať na slovenské stavebníctvo, podľa projektantov, vplyv.

Pre projektové spoločnosti nepredstavuje odliv pracovnej sily na Ukrajinu problémy. Štvrtina projektových spoločností sa snaží svojim zamestnancov z Ukrajiny pomáhať. EÚ taxonómia a ESG princípy neovplyvnia činnosť projektových spoločností. Vyplýva to z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H1/2022 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research s.r.o., za podpory generálneho partnera Považskej cementárne Ladce a.s.

Podľa tretiny opýtaných projektových spoločností pravdepodobne vláda nedokáže udržať súčasné tempo investovania do prípravy stavieb (37 %). Štvrtina je dokonca názoru, že toto tempo vláda úplne iste neudrží (26 %). Opačného názoru je 14 % opýtaných a ďalších 23 % opýtaných sa domnieva, že je tu možnosť, že vláda toto tempo udrží. S tvrdením väčšiny tiež súhlasí Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorý tvrdí že, „napriek doterajšiemu úsiliu vlády verejné stavebníctvo na Slovensku od roku 2019 klesá. To má rozhodujúci vplyv aj na celý sektor, ktorý stagnuje, kým ostatné podobne významné priemyselné odvetvia na Slovensku rastú. Taktiež nepriaznivo vyznieva aj porovnanie s verejným stavebníctvom v okolitých štátoch. Nielen že intenzita prípravy nových verejných stavieb je nedostatočná, ale keďže vláda neprijala žiadne opatrenia voči enormnému nárastu stavebných nákladov verejných stavieb, zaznamenávame aktuálne zrýchľujúci sa pokles tempa výstavby na rozostavaných projektoch. To špirálovým efektom indukuje ďalšie, v podstate zbytočné, náklady na dokončenie stavieb v budúcnosti, za súčasného výpadku výberu daní a odvodov a ďalšie spoločenské škody plynúce z nemožnosti verejnosti využívať dokončené diela. Každým mesiacom tiež narastá objem nečerpania EÚ fondov na stavebné investície.“ 

Podľa dvoch tretín opýtaných spoločností môže prípravu stavieb ohroziť prevažne nedostatok financií (66 %). Ako ďalšie hrozby projektové spoločnosti vnímajú kolaps dodávateľských reťazcov a zdražovanie vstupov (33 %), alebo nekompetentnosť zadávateľov (26 %). Už menšia časť sa domnieva, že k ohrozeniu môže dôjsť z dôvodu nedostatku personálnych kapacít v stavebníctve (15 %), nedostatku kapacít projektových spoločností (14 %), alebo z dôvodu zavádzania Green Deal (13 %). Ďalšie 3 % opýtaných sa tiež domnievajú, že situáciu môžu destabilizovať tiež iné dôvody, než sú vyššie uvedené, medzi ktoré patrí problematický zákon o verejnom obstarávaní. S tým súhlasí Anton Barcík, predseda dozornej rady spoločnosti Považská cementáreň, a.s., a tiež upozorňuje predovšetkým na problematické stanovovanie cien s ohľadom na rastúce ceny stavebných materiálov: „Rozostavanosť verejnej infraštruktúry je dostatočná a je zabezpečovaná. Problémom na neodkladné riešenie sú ceny, za ktoré boli tieto stavby zazmluvnené. Ak nedôjde zo strany štátu k akceptovaniu a kompenzácii výrazného nárastu hlavne energetických a materiálových vstupov, môže sa stať, že tieto diela nebudú môcť byť dokončené.“

Podľa 57 % opýtaných môže mať situácia na Ukrajine dopad na slovenské stavebníctvo. Tretina opýtaných sa domnieva, že táto situácia slovenské stavebníctvo skôr môže ovplyvniť (31 %). Opačného názoru je 10 % opýtaných, ktorí si myslia, že táto situácia na slovenské stavebníctvo mať vplyv pravdepodobne nebude. Zostávajúce 2 % opýtaných sa domnievajú, že táto situácia nebude mať žiadny vplyv na slovenské stavebníctvo. Pre 66 % opýtaných projektových spoločností nepredstavuje odliv pracovnej sily naspäť na Ukrajinu komplikácie. Komplikácie v tejto súvislosti pociťuje v plnej miere iba 9 % opýtaných a čiastočne 7 % opýtaných spoločností. Pre zostávajúcich 18 % sú problémy s týmto spojené minimálne. Štvrtina projektových spoločností, ktoré zamestnávajú zamestnancov z Ukrajiny, sa im či ich rodinám snaží aktívne pomáhať (23 %). Pomoc v tomto ohľade neposkytuje zostávajúcich 77 % opýtaných spoločností, ktoré ukrajinských pracovníkov zamestnávajú. Podľa 44 % opýtaných projektových spoločností zjavne neovplyvní EÚ taxonómia a ESG princípy ich činnosť a ďalších 28 % opýtaných sa domnieva, že toto na ich činnosť nebude mať úplne iste žiadny dopad. Naopak, zostávajúcich 28 % opýtaných sa domnieva, že toto ich činnosť ovplyvní úplne alebo iba z časti.

Informácie pochádzajú z prieskumu spoločnosť CEEC Research, ktorá je prednou analytickou a výskumnou spoločnosťou zameriavajúcou sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy.

Článok je prevzatý z https://www.toptrendy.sk/trendy/aktuality/2023-situacia-na-ukrajine-moze-ovplyvnit-aj-slovenske-stavebnictvo

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline