Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Tlačová správa: Deklarácia na podporu stavebných remesiel

Stavebné malé a stredné podniky zažívajú alarmujúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebných profesiách. Slovenský živnostenský zväz, Cech strechárov Slovenska a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska preto v spolupráci so zástupcami odborných škôl a odborníkmi z praxe prijali Spoločnú deklaráciu na podporu stavebných remesiel, ktorú predložili Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu dopravy SR. Rovnako ju predložili predstaviteľom politických strán, ktoré kandidujú v blížiacich sa voľbách do Národnej rady SR s cieľom pretaviť ju do ich politických programov, aby sa zmeny v oblasti vzdelávania pre stavebné a remeselné učebné odbory stali prioritou novej vlády.

Spoločná deklarácia na podporu stavebných remesiel

S cieľom pomenovať hlavné výzvy v prepájaní odborného vzdelávania v stavebníctve s trhom práce a navrhnúť možnosti ich riešenia, prijali Slovenský živnostenský zväz, Cech strechárov Slovenska a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej aj „signatári deklarácie“) v spolupráci so zástupcami odborných škôl a odborníkmi z praxe Spoločnú deklaráciu na podporu stavebných remesiel.

Spoločná deklarácia na základe skúseností z praxe pomenováva odporúčané postupy a návrhy pre zosúladenie technického a odborného vzdelávania v stavebníctve s trhom práce.

Stavebné malé a stredné podniky zažívajú alarmujúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebných profesiách. Signatári deklarácie preto navrhujú, aby nad komplexným plánovaním potrieb pre stavebníctvo a remeslá prevzal späť kontrolu štát, napr. prostredníctvom ministerstva školstva alebo prostredníctvom iných poverených orgánov štátnej správy.

Pri riadení odborného vzdelávania a prípravy cestou krajských samospráv sa totiž často stráca zo zreteľa celospoločenský verejný záujem, ktorým by malo byť zabezpečenie dostatku kvalitnej pracovnej sily v rámci krajiny, a to nielen pre priemysel, ale aj pre stavebníctvo, remeslá a iné spoločensky nepostrádateľné profesie.

„Štát by mal stanoviť limity vychádzajúce z veľkosti populačného ročníka a prideliť školám (gymnáziám aj jednotlivým učebným odborom) limity. Limity z populácie sú demokratický a inteligentný nástroj, lebo nebránia záujemcovi uchádzať sa o miesto na škole, ale udávajú maximálne možné počty žiakov,“ zdôrazňuje Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu. „Uznávame právo na vzdelanie, ale nemôže byť dvojnásobok disponibilných miest v školách; má ich byť toľko, koľko je reálne narodených detí v danom roku. Obdobne je to regulované napr. vo Švajčiarsku a funguje to efektívne. Treba prevziať zodpovednosť za to, ktoré odbory štát a jeho hospodárstvo potrebuje a nájsť odvahu riešiť tento úplne základný problém,“ dopĺňa Stanislav Čižmárik.

„Školám taktiež musí byť umožnené flexibilne reagovať na meniace sa nároky na vzdelanie absolventov, požiadavky na zmenu osnov, na materiálno-technické zabezpečenie a rovnako aj na kvalifikáciu pedagógov. ZSPS v tejto oblasti so školami aktívne spolupracuje a má pripravené konkrétne riešenia,“ poukazuje Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

V spoločnej Deklarácií na podporu stavebných remesiel sú uvedené aj ďalšie návrhy a požiadavky pre okamžitú aplikáciu v praxi, okrem iných napr.:

  • návrh bezodkladne zrušiť vydávanie nových voľných živností pre stavebné činnosti, čím sa významne prispeje k zatraktívneniu učebných odborov v stavebníctve a zabezpečí sa odborná kvalita stavebných výkonov v praxi. Stavebnému remeselnému povolaniu sa tak prinavráti odbornosť a zodpovednosť voči spotrebiteľom;
  • návrh zaviesť centrálne, celoštátne riadené, transparentné prijímacie pohovory a motivačne nastaviť minimálnu úroveň výsledkov pre prijatie žiaka na gymnáziá. Toto nastavenie aplikovať rovnako v 1. aj 2. kole prijímacích pohovorov a dodržať aj v 2. kole stanovené plány výkonov stredných škôl;
  • návrh finančne zabezpečiť potreby tých stredných odborných škôl, ktoré ostávajú v režime praktického vyučovania na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, teda mimo duálneho vzdelávania;
  • požiadavka vytvoriť podmienky pre praktické vyučovanie na stavbách pre žiakov od 16 rokov pod odborným dohľadom (napr. práca vo výškach) so súhlasom zákonného zástupcu;
  • požiadavka prehodnotiť finančné príspevky na žiaka v závislosti na materiálovo-technologickej náročnosti jednotlivých stavebných učebných odborov, definovať normatívy na min. skupinu žiakov, nie na jednotlivého žiaka a navýšiť normatívy, nakoľko realizovanie výučby v rôznych odboroch má odlišné finančné nároky a školy nedokážu z normatívu pokryť zvýšené náklady, rovnako aj technologický pokrok;
  • požiadavka definovať metodiku ako určovať nedostatkové odbory a definovať ich na celonárodnej, nie krajskej úrovni a priradiť im adekvátne motivačné štipendiá;
  • požiadavka na vytvorenie podmienok, aby sa do vzdelávania zapájali aj kvalifikovaní odborníci z praxe a aby mohli získať základné pedagogické zručnosti bez povinnosti absolvovania tzv. pedagogického minima;
  • iniciatíva pre vytváranie podmienok pre budovanie vzťahu k manuálnej práci u detí už v materských a základných školách a rozvíjanie nadania a zručností, ktoré preukážu;
  • potreba intenzívne propagovať učebné odbory so zameraním na tradičné remeslá medzi rodičmi a deťmi s podporou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a kariérnych poradcov.

Spoločnú deklaráciu na podporu stavebných remesiel svojimi stanoviskami podporili aj ďalšie zamestnávateľské organizácie. Republiková únia zamestnávateľov vo svojom podpornom stanovisku okrem iného poukazuje na potrebu „zaviesť systematické a profesionálne prognózovanie potrieb trhu práce pre účely optimálneho nastavovania výkonov stredných aj vysokých škôl“ aj potrebu „reformovať sústavu a obsah učebných a študijných odborov, vrátane doplnenia výučby digitálnej a finančnej gramotnosti, upraviť výšku finančného normatívu na žiaka pre stredné školy a optimalizovať sieť stredných škôl v kontexte aktuálnych požiadaviek trhu práce“.

Združenie výrobcov murovacích materiálov vo svojom podpornom stanovisku vyjadruje hlboké znepokojenie nad „dlhodobo pretrvávajúcou a naďalej sa prehlbujúcou kritickou situáciou na stredných odborných školách stavebného zamerania, ktorá sa prejavuje neustálym poklesom počtu žiakov na týchto školách, čo má za následok nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na stavbách a vo výsledku hrozí až zánikom niektorých remesiel na Slovensku.“

Vzhľadom na vážnosť súčasného stavu a negatívne dopady pre jednotlivé profesie a remeslá predložili signatári prijatú deklaráciu spolu so žiadosťou o rokovanie príslušným rezortom: Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu dopravy SR. Rovnako ju predložili predstaviteľom politických strán, ktoré kandidujú v blížiacich sa voľbách do Národnej rady SR s cieľom pretaviť ju do ich politických programov, aby sa zmeny v oblasti vzdelávania pre stavebné a remeselné učebné odbory stali skutočnou prioritou novej vlády.

Bratislava, 10. augusta 2023

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline