Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Nová vláda chce posunúť účinnosť stavebnej legislatívy, pripravuje zmeny pravidiel

14.11.2023 | Nová vládna koalícia pripravuje zmeny stavebných predpisov, zdôvodňuje to zámerom urýchliť a zefektívniť procesy umiestňovania stavieb a stavebného povoľovania.

Vo svojom programovom vyhlásení sa kabinet Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS zaviazal posunúť účinnosť už schválenej novej stavebnej legislatívy, určenú na 1. apríla 2024. Chce tak získať čas na potrebnú úpravu a vytvorenie predpokladov na plynulú realizáciu nových stavebných pravidiel.

Stavebný zákon minulej vlády je nevykonateľný

Stavebný zákon prijatý počas predchádzajúcej vlády je v aktuálnom stave inštitucionálnej pripravenosti k danému dátumu účinnosti nevykonateľný. Jeho zavedenie by viedlo k značným ťažkostiam pri príprave a povoľovaní stavieb,“ tvrdí v programe vláda Roberta Fica. Zavedenie tejto legislatívy je podľa dokumentu nepripravená nielen technicky a organizačne, ale ani z pohľadu nadväzujúcej legislatívy.

Je nevyhnutné odložiť účinnosť tejto právnej úpravy a v spolupráci so zástupcami samosprávy spracovať rozsiahlejšiu revíziu uvedenej legislatívy, ktorá napraví najväčšie nedostatky,“ vyplýva ďalej z vládneho programu.

Vláda chce rozostavať Slovensko

Akcelerácia prípravných a povoľovacích procesov je podľa materiálu kľúčovým faktorom umožňujúcim rozostavať Slovensko. Aktuálna úprava týchto procesov je podľa vlády často nad rámec komunitárneho práva Európskej únie, čo negatívne vplýva na ich rýchlosť a tempo rastu HDP.

Novela aktuálne účinného stavebného zákona má zabezpečiť v prechodnej dobe výrazné urýchlenie procesov umiestňovania a povoľovania stavieb s využitím inštitútov platnej stavebnej legislatívy.

V oblasti stavebného povoľovania vo väzbe na posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa vláda zasadí za harmonizáciu legislatívy a procesov v oblasti územného plánovania a krajinného plánovania,“ sľubuje štvrtý Ficov kabinet.

Pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie chce vláda zjednodušiť procesy EIA na národnej úrovni pri zachovaní súladu s európskou legislatívou.

Prínos v oblasti investičnej prípravy

Vláda chce tiež zefektívniť procesy pri príprave, umiestňovaní a povoľovaní stavieb dopravnej infraštruktúry, pri získavaní práv k pozemkom a stavbám potrebných pre ich uskutočnenie a uvádzanie do užívania.

Cieľom je podľa programu urýchliť ich majetkovo-právnu prípravu, umiestňovanie, povoľovanie a povoľovanie ich užívania, vrátane nastavenia stabilného a predvídateľného systému financovania dopravnej infraštruktúry.

Toto bude znamenať výrazný prínos v oblasti investičnej prípravy, realizácie projektov, či financovania údržby a opráv. Uvedeným sa zvýši stabilita stavebného sektora, napríklad z hľadiska plánovania kapacít, čo v konečnom dôsledku umožní efektívnejšie financovanie dopravných stavieb,“ očakáva vo svojom programe nová vláda.

Prevzaté z https://sita.sk/vrealitach/nova-vlada-chce-posunut-ucinnost-stavebnej-legislativy-pripravuje-zmeny-pravidiel/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline