Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
AKO JE TO S KVALITOU V STAVEBNÍCTVE?

Eurostav | 28.6.2017 | Rubrika: Diskusné fórum | Strana: 36 | autor: redakcia | Téma: Stavebné firmy

Inovácie znamenajú napredovanie nielen pre stavebné firmy - či už ide o výrobcov, projektantov alebo realizátorov. Primárny úžitok by znej mala mať v prvom rade samotná stavba. O posune k vyššej energetickej efektívnosti niet pochýb. Ako je to však s kvalitou realizácie, bezpečnosťou stavieb či efektivitou práce? "Havarijné" kauzy z minulých rokov nehovoria úplne presvedčivou a jednoznačnou rečou. Preto sme sa touto otázkou obrátili na kompetentných z praxe.

Otázka:

Ako vnímate súčasnú kvalitu v stavebníctve? Zlepšuje sa alebo je tomu naopak? Čo by podľa vás prispelo k výraznejšiemu zlepšeniu situácie na Slovensku?

Nehovoril by som, že na Slovensku nevieme pracovať kvalitne. Trh sa trochu vyčistil od rýchlopodnikateľov, ktorých hnala jedine vidina zisku. Firmy vyspeli, rovnako aj nároky koncových zákazníkov. Ale tlak na vstupné ceny a na čas realizácie sa v posledných rokoch extrémne zvýšil a núti realizátorov neustále hľadať ekonomickejšie alternatívy k výrobkom vyššej kvality (a teda aj ceny). Preto dochádza ku "kompromisom" na hrane, ktoré by ale v normálnom prostredí, kde velí sedliacky rozum a profesijná hrdosť, nemali šancu uspieť.

My ako výrobca cementu si nemôžeme dovoliť povoliť v kvalite - normou stanovené pevnosti musí dodržať každá cisterna či paleta, ktorá opustí cementáreň. Keďže ide o produkt prírodného pôvodu, kde môže dochádzať k miernym výkyvom vlastností, cementy významne prekračujú minimálne pevnosti stanovené normou.

Zaváhanie v kvalite cementu by mohlo mať fatálne následky výslednej stavby, ktoré si nemôže nikto v reťazci stavby dovoliť.

Všetci spoločne sme tak trochu zodpovední za stav stavebníctva.

Snažíme sa tlak odberateľov na naše ceny premietnuť tlačením na ceny vstupných materiálov dodávateľov. Nedá sa to donekonečna.

Ak prestaneme za úspech považovať cenu dodávateľa stlačenú na hranicu prežitia, ale za úspech si osvojíme výslednú kvalitu stavby, začínajúc od projektu po kvalitu života počas jej užívania, potom sa situácia na Slovenku pohne dopredu.

Súčasná kvalita stavieb na Slovensku zodpovedá "voľnému liberálnemu trhu Európskej únie", kde kvalita je riadená len dopytom a ponukou trhu. V mnohých členských štátoch Európskej únie vládne fetiš "minimálnej ceny" nielen pre verejné obstarávanie (verejní investori), ale veľmi často aj u súkromných investorov, ktorí stavbu predali skôr ako ju začali stavať. Prípady zlyhaných stavieb na Slovensku z roku 2012, ktoré som predpovedal už v rokoch 2010 a 2011, ako aj výrazné investície do sanácie desiatok nových stavieb v Bratislave a na Slovensku (naprojektovaných a postavených po vstupe Slovenska do EÚ) zmenili nastavenia kvality projektov a kvality zhotovovania stavieb. Mnohí z investorov pochopili, že najlacnejšie stavby prinášajú len problémy, a v konečnom dôsledku sú oveľa drahšie ako keď sa ich kvalita a cena od začiatku primerane nastaví a kontroluje. Zavádzajú do praxe "kontrolných statikov", hoci právne predpisy a nezáväzné európske normy to od nich nepožadujú. K výraznejšiemu zlepšeniu situácie na Slovensku by prispelo, keby sa štát postaral o svoju základnú povinnosť: . nastavil by sa legislatívny systém pre zabezpečenie kvality projektov a kvality zhotovovania stavieb tak, aby zabezpečil základné požiadavky na stavby - povinnosť, ktorá mu vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 305/2011, . keby všetky stupne projektov mali za povinnosť spracovať autorizované osoby, . keby v "právnických osobách" pre projektovanie a zhotovovanie boli príslušne kvalifikované osoby s rozhodovacou právomocou, . a hlavne - keby sa na Slovensku zlepšilo dodržiavanie zákona a vymožiteľnosť práva.

V posledných desaťročiach sa zásadne zmenilo tempo a spôsob prípravy výstavby, stavebné technológie a stavebné materiály. Pri súčasnom stavebníctve ide o odborne, technicky a organizačne vysoko náročný proces. Prirodzene, verejným záujmom je, aby takúto činnosť vykonávali len certifikované stavebné spoločnosti a kvalifikovaní odborníci. S narastajúcimi požiadavkami na kvalitu stavieb - z hľadiska energetickej úspornosti - sa tento tlak bude len a len stupňovať. Pre stavebníctvo je typický vysoký podiel živnostníkov, ktorí vykonávajú takmer tretinu stavebnej produkcie. Segment voľných živností však spôsobuje nerovnováhu na trhu práce, častú nekvalitu a mnohokrát aj neatraktívny obraz stavebníctva v očiach laickej verejnosti. Spomínané "neduhy" sa v konečnom dôsledku pretavujú aj do nezáujmu mladých ľudí o štúdium učebných a študijných oborov v stavebníctve.

Nedoriešenou zostáva stále aj otázka optimálnej cenotvorby stavebných zákaziek, ktorá priamo súvisí so zabezpečením čo najvyššej kvality stavebných prác či dodržiavaním termínov. Vo viacerých krajinách EÚ napríklad zákon umožňuje viackriteriálne hodnotenie ponúk, pričom v určených prípadoch nie je dovolené hodnotiť uchádzačov len podľa najnižšej ceny. Jedným z problémov pre sektor stavebníctva je dlhodobo chýbajúci záväzný plán výstavby dopravnej infraštruktúry, ktorý by sa dodržiaval naprieč jednotlivými vládami. Investičná príprava dnes napríklad pri významných diaľničných projektoch trvá aj 5 - 7 rokov. Práve to je dostatočný časový priestor pre všetkých odborníkov a zúčastnené strany, aby sa k pripravovanej výstavbe relevantne vyjadrili.

Opakované posudzovanie priorít jednotlivých projektov, či prehodnocovanie už vysúťažených kľúčových diaľničných stavieb spôsobuje nežiaduce časové omeškania.

Kvalita v stavebníctve je tak, ako aj kvalita v iných odvetviach, vždy v prvom rade závislá od ceny diela. Samozrejme sú tu aj ďalšie determinujúce faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu, ako sú napríklad skúsenosti, profesionalita, prístup k práci a mnoho ďalších, rozhodujúcim je však dostatočné financovanie. Vysúťažené 50 percentné ceny stavebných prác, alebo investormi abnormálne šetrenie financií, spôsobujú úpadok kvality až nekvalitu prác, ktorá sa priamo premieta aj do bezpečnosti stavieb. Pomer cena a kvalita majú priamu úmeru a je poľutovaniahodné, že pri verejných zákazkách hazardujeme s peniazmi daňových poplatníkov tým, že rozhodujúcim faktorom na získanie zákazky v rámci zákona o verejnom obstarávaní je len najnižšia cena. Tá v konečnom dôsledku predražuje stavbu, dodávateľ to nevie za ponúknutú cenu postaviť v požadovanej kvalite a hľadá všemožné cestičky, ako dohnať finančný deficit, aby to nebolo pre neho likvidačné.

Všetky takto finančne podvýživené líniové stavby trpia. V súčasnosti sa táto kritická situácia vo výstavbe líniových stavieb, ktorá vznikla cca pred štyrmi rokmi v otázke cenotvorby, zlepšuje.

Viaceré firmy sa už popálili a vedia, že nedokážu vyprodukovať za polovičné ceny kvalitné dielo. Výsledky súčasných verejných súťaží preukazujú primerané ceny a teda sa môže očakávať aj zlepšenie kvality stavebných prác. Tento základný predpoklad na zlepšenie kvality však treba spojiť aj s ostatnými determinujúcimi faktormi na zlepšenie kvality. Iba tak sa dá vytvoriť bezpečná, spoľahlivá, ale hlavne kvalitná stavba.
Slovenské stavebníctvo je neoddeliteľnou súčasťou európskeho priestoru a som presvedčený, že aj plnohodnotnou. Svedčí o tom aj veľké množstvo našich stavbárov pracujúcich v zahraničí, a to nielen ako robotníci, ale aj ako technici, projektanti, stavbyvedúci, alebo architekti. Takto získané skúsenosti spolu s vplyvom zahraničných firiem, etablovaných na Slovensku, mali pozitívny vplyv na rozvoj nášho stavebníctva za posledných desať rokov.

Medzinárodne uznané stavby, ako napr. most APOLLO, Zimný štadión O. Nepelu, ale aj mnoho ďalších, svedčia o tom, že aj na Slovensku vieme zrealizovať európske stavby, aj keď vzhľadom na náš obmedzený rozpočet nie je takýchto stavieb veľa. Avšak aj na menších a nenápadnejších stavbách po celom Slovensku dokazujeme, že vieme naprojektovať a zrealizovať zaujímavé a spoločensky hodnotné diela v kvalite, ktorá je porovnateľná s okolitými krajinami. Na základe pár havarijných káuz, kde išlo o zlyhanie jednotlivcov, pri niektorých dokonca zo zahraničia, nemôžeme hodnotiť všetky tie ostané stavby a ľudí, ktorí na nich poctivo pracovali. Samozrejme je stále čo zlepšovať a z chýb sa treba poučiť. K zlepšeniu situácie by určite prispel už tak očakávaný nový stavebný zákon, ako aj zvýšenie minimálneho povinného rozsahu projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. Pri verejných projektoch zas kvalitná tendrová dokumentácia, aby bolo jasné zadanie investora a tak umožnená dôslednejšia kontrola prác stavebnými dozormi počas realizácie.

Kvalita ako taká je relatívny pojem. Niekomu stačí, keď mu na oslavu päťdesiatky zahrá Terchovská muzika a niekto nie je spokojný ani s Londýnskym symfonickým orchestrom. Ak si investor niečo objedná, mal by mu staviteľ dodať dielo podľa objednávky. Ide teraz o to, či bola objednávka vrátane projektu formulovaná tak, aby boli splnené očakávania investora v kvalite. A tu zvyčajne nastáva disproporcia medzi požiadavkou na kvalitu a nákladmi na dielo. Myslím si, že negatívny vplyv na kvalitu stavebníctva majú aj stavebné výrobky, ktorých kvalita sa zväčša zhoršuje a nedosahujú vždy parametre deklarované výrobcami.
Kvalita v stavebníctve podľa môjho názoru skôr stagnuje.

K výraznejšiemu zlepšeniu situácie na Slovensku by prispela vyššia kvalifikácia a dostatok personálu, ktorý sa podieľa na činnostiach v stavebníctve. Mladí ľudia nemajú záujem o štúdium stavebníctva, pretože tento sektor je pre nich málo atraktívny. Z toho pramení aj nedostatok projektantov, ako aj odborníkov pri posudzovaní projektov a ich realizácií, najmä pre inžinierske stavby. Pri verejných zákazkách je rozhodujúca stále najnižšia cena a niektorí stavitelia, ktorí chcú zákazku získať, akceptujú takýto prístup. V nedávnej minulosti sme mohli byť svedkami dôsledkov, keď sa stavebné firmy rozhodli ísť takouto cestou. Ak má byť stavebné dielo schopné počas svojej životnosti plniť svoj účel za ekonomicky primeraných nákladov na svoju údržbu, tak musí byť správne naprojektované, zhotovené z výrobkov určených na daný účel, a tieto musia byť správne zabudované. Jedným z faktorov je aj neúčinná kontrola kvality stavebných procesov a zabudovaných výrobkov.

Udržať kvalitu našej práce je existenčná podmienka každej firmy. Zabezpečenie kvality je závislé od schopností jednotlivcov vo firme, ako aj od efektívnosti nastavenia jednotlivých procesov.

V aktuálnej dobe má veľký vplyv na kvalitu aj cena za naše služby a do určitej miery aj čas, ktorý potrebujeme na spracovanie kvalitného projektu, ako aj samotnú realizáciu kvalitnej stavby.

V končenom dôsledku je kvalita dlhodobo najlepší marketingový nástroj na zabezpečenie reprodukcie našej práce. To, že dnes evidujem rôzne poruchy až deštrukcie stavieb je dôsledok práve tých faktorov, ktoré som uviedol.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline