Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Stavebníctvo na Slovensku - Výsledky a perspektívy

Odvetvie stavebníctva ako jedno z mála ovplyvňuje predovšetkým domácu ekonomiku a to ako z pohľadu zdrojov, tak výsledného produktu. V čase blížiaceho sa ekonomického spomalenia môže stavebníctvo zohrať zásadnú pozitívnu stabilizačná úlohu proticyklickým pôsobením a využitím jeho multiplikačného efektu. Význam stavebníctva však nebol na Slovensku doteraz politicky náležite uchopený resp. mu nie je venovaná náležitá pozornosť.

Očakávané výsledky 2019

Stavebníctvu na Slovensku sa za ostatné 2 roky darilo v novej výstavbe aj v opravách. Aj v tomto roku je za pozitívnymi výsledkami potrebné hľadať predovšetkým súkromný sektor. Avšak výsledky štatistického úradu za posledné mesiace potvrdzujú skutočnosť, ktorú stavebné spoločnosti citlivo vnímajú, že sa znižuje intenzita investícií v tuzemsku. Napriek miernemu rastu pozemných stavieb je tento pokles spôsobený výrazným znížením prác na inžinierskych stavbách, za ostatné 4 mesiace to je medziročne o viac ako 20 %. Inžinierske stavby sú pritom doménou verejného stavebníctva, ktoré nie je od spomaľovania ekonomického rastu priamo závislé. Ani medzinárodné porovnanie stavebníctva na Slovensku s EÚ nevychádza pre Slovensko veľmi priaznivo, keďže je na poslednom mieste čo sa týka stavebnej produkcie na jedného obyvateľa v roku 2018. Napríklad v Českej republike je stavebná produkcia na jedného obyvateľa takmer dvojnásobná oproti Slovensku a v Maďarsku skoro o polovicu vyššia ako u nás. Podľa prieskumu CEEC Research za 3. štvrťrok 2019 sa v Českej republike očakáva rast stavebnej produkcie o 2,1 % ťahaný predovšetkým výstavbou dopranej infraštruktúry s medziročným nárastom o 4,3 %. V susednom Poľsku je taktiež rast verejných investícií. Preto príčiny tejto situácie hľadajme na Slovensku.

Stratégia verejných investícií

Z pozície predsedu dozornej rady Státního fondu dopravní infrastruktury v Českej republike môžem porovnávať spôsoby financovania ale aj prístupu verejných investorov na Slovensku, v Čechách ale aj v ďalších krajinách. Zatiaľ čo na Slovensku sa pozornosť ministerstiev zúžila len na vyčerpanie eurofondov zo súčasných operačných programov a úspechom bude ak sa mám vôbec podarí fondy EÚ preinvestovať, v ČR sme si toto dali za absolútny základ. Vedomí si prichádzajúcich obmedzených zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu sme intenzívne začali pripravovať dlhodobý „Národní investiční plán ČR“ v súčinnosti s pripravovaným „Rozvojovým investičným fondom ČR“, ktorý bude financovaný kombináciou verejných zdrojov a súkromného kapitálu. Dobrou správou pre Slovensko pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami 2020 však je, že potrebu dlhodobej stabilizácie verejných investícií niektoré relevantné politické strany vnímajú a majú vo svojich volebných programoch. Napríklad SME RODINA má ako jednu z priorít prijatie dlhodobej koncepcie výstavby strategických stavieb orientovanej na dopravnú i občiansku infraštruktúru a výstavbu nájomných bytov a využitie nových finančných nástrojov používaných v krajinách západnej Európy, v súlade s metodikou ESA 2010, teda kombináciu verejných a súkromných zdrojov. ZSPS takéto prístupy jednoznačne víta a sme pripravení na ich praktickej realizácii odborne spolupracovať. Príprava stavieb a stavebná legislatíva Súčasné právne predpisy upravujúce verejné stavebné právo na Slovensku sú brzdou investičného rozvoja. V dôsledku zastaranej stavebnej legislatívy pretrvávajú zdĺhavé, netransparentné a komplikované stavebné konania, nedostatky činnosti stavebných úradov na komunálnej úrovni rámci preneseného výkonu štátnej stavebnej správy na samosprávu, odborne nepripravené a profesijne nezabezpečené stavebné úrady ako aj voluntarizmus rozhodovania a systémová predpojatosť obcí. Problémom je tiež vysoká miera administratívnej záťaže stavebníkov a stavebných firiem pri podnikaní. Základom riešenie tejto situácie je urýchlené prijatie nového zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe ako začiatku rekodifikácie stavebného práva na Slovensku. Verím, že sa ZSPS podarí tieto úlohy presadiť do programového vyhlásenia novej vlády, ktorá vzíde z parlamentných volieb 2020. V hre je tiež otázka bezpečnosti a kvality zhotovených stavieb, preto v rámci tohto procesu chceme presadiť povinné zavedenie „vykonávacích projektov" medzi stupne projektovej dokumentácie, doplniť kategorizáciu stavieb o „vyhradené stavby", t. j. stavby konštrukčne neobvyklé, ktoré z hľadiska rozsahu a technológie stavebných prác a použitých stavebných výrobkov kladú zvýšené nároky na organizovanie výstavby a koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie s tým, že ich zhotovenie bude vyhradené len zhotoviteľom zapísaných v zozname certifikovaných zhotoviteľov.

Chýbajúci odborníci

Sústrediť sa musíme tiež na personálne problémy predovšetkým vo verejnej správe a investorských organizáciách. Musíme do investorských organizácií vrátiť odbornú úroveň a profesionalitu. Politickými nomináciami straníckych kamarátov na odborných pozíciách nie je možné vybudovať profesionálne organizácie schopné držať krok s vývojom v inžinierskom stavebníctve. Ak sa chceme pohnúť ďalej napr. vo výstavbe dopravnej infraštruktúry, musíme sa venovať zásadnej personálnej obmene, personálnemu posilneniu na odborných pozíciách investorských organizácií o skutočných, odbornou verejnosťou rešpektovaných odborníkov s osobnou integritou a praxou v príslušnej oblasti. Musíme tiež umožniť reálne manažérske riadenie investorských organizácií s plnými kompetenciami a zodpovednosťou za výsledky či spôsobené škody. Čo sa týka zhotoviteľskej sféry, vzhľadom k už zahájeným technologickým a štrukturálnym zmenám v požiadavkách na jednotlivé profesie v projektovaní a v realizácii stavieb nebude bez doplnenia kvalifikácie či rekvalifikácie možné uspieť na transformujúcom sa stavebnom trhu. O to viac, že nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebníctve sa už dnes stáva limitujúcim faktorom pre kvalitné stavebné práce. V tomto kontexte sa stala dnes už principiálnou požiadavka ZSPS na zmenu voľnej živnosti zhotovovania stavieb na viazanú. Prostredníctvom sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu má ZSPS ambíciu prispieť ku zmene rozsah a systému technického a odborného vzdelávania, vysokých i učňovských škôl, rozšírenie duálneho vzdelávania, nastavenie systému celoživotného vzdelávania a evidencie vzdelania a kvalifikácie v stavebníctve prostredníctvom profesijných kariet.

Stavebníctvo 4.0

Nielen do priemyslu, ale aj do stav ebníctva prichádzajú dramatické zmeny, vyžadujúce nové prístupy. Či už ide o BIM, nové technológie a zmeny financovania. A tie budú nevyhnutné na dlhodobo udržateľné zvýšenie produktivity práce, kvality stavieb, či znižovania nákladov. Na Slovensku zaostáva digitalizácia verejnej správy, menovite stavebných úradov a ďalších dotknutých orgánov; doteraz nie je možné ani len predložiť projektovú dokumentáciu a žiadosť o povolenie stavby v elektronickej forme. Prakticky nulová je odborná príprava verejnej správy ale aj verejných investorov na BIM a absentuje legislatívny rámec upravujúci túto problematiku. Pred nami sú dnes krajiny ako Lotyšsko, Macedónsko, Grécko, ale i Česká republika. Za prioritu považujeme vypracovať koncepciu implementácie BIM v SR, zahájiť implementáciu na národnej úrovni a pripraviť krízový plán k zabezpečeniu schopnosti obstarávať nadlimitné zákazky v BIM od r. 2023 v zmysle smerníc EÚ. Veľkou výzvou je stavebníctvo just-in-time, kde koordináciou vzájomných väzieb od projektov až po realizáciu v prostredí BIM bude zrejmý okamžitý dosah každej zmeny do harmonogramov výstavby, vrátane rozpočtu a dopadov na náklady.

Udržateľný rozvoj

Stavebníctvo ako aj jeho výsledky, teda realizované stavby zásadným spôsobom vplývajú na formovanie a vytváranie prostredia, kde žijeme. Stavebníctvo prestavuje jedného z hlavných spotrebiteľov materiálových a energetických prírodných zdrojov, významného producenta stavebných odpadov, rozhodujúceho užívateľa pôdy, zastavanej stavebnými objektami. Stavebníctvo spotrebuje okolo 30% vyrobenej energie a produkuje približne 40% celkového množstva skleníkových plynov a pevných odpadov. Zmeny v týchto oblastiach predstavujú veľký potenciál a zásadnú výzvu k pozitívnemu ovplyvneniu udržateľného rozvoja. V ostrom protiklade s týmito výzvami je bohužiaľ dnešná prax verejného obstarávania v stavebníctve na Slovensku, kde absentujú environmentálne, kvalitatívne alebo socioekonomické kritériá a verejní obstarávatelia napriek snahám ZSPS o zmenu, súťažia len na najnižšiu cenu. Už v roku 2017 v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI) ZSPS pripravil metodiku viackriteriálneho hodnotenia ponúk – metódou BEST VALUE. Odvtedy sme zorganizovali viacero školení i konferencií, teda základ vyškolených odborníkov už máme. Verím, že nová vláda s našou odbornou podporou rozbehne moderné formy viackriteriálenho verejného obstarávania podobne, ako napríklad v susednom Česku alebo pobaltských krajinách.

Vydané v časopise EUROSTAV.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline